Vedtægter

Foreningens nye vedtægter godkendt og vedtaget på generalforsamlingen 10. september 2004 på Sydjyllands Landbrugsskole

§ 1. Navn.

DanskeSeniorAgronomer

§ 2. Formål.

DanskeSeniorAgronomer har til formål at fremme samarbejde om emner af interesse for senioragronomer.

Det kan bl.a. ske ved at arrangere kulturelle og landbrugs- orienterede senior aktiviteter, som ferie- og studieture, højskoleophold m.v.

§ 3. Medlemmer.

1. Aktive medlemmer.
Som aktive medlemmer kan optages jordbrugsakademikere udgået fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole eller tilsvarende universiteter i udlandet.

2. Passive medlemmer.
Som passive medlemmer kan optages ægtefæller efter afdøde aktive medlemmer og senior husholdningskonsulenter.

§ 4. Årsmøde.

Årsmødet er Danske Senior Agronomers højeste myndighed. Det afholdes fortrinsvis i juli kvartal.

Årsmødet er åbent for alle medlemmer, men kun de aktive medlemmer har stemmeret.

Indkaldelse til årsmødet skal ske pr brev / mail til alle medlemmer med mindst 1 måneds varsel.

Årsmødets beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før dette.

Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere .
  2. Bestyrelsens beretning og aktivitetsplan for det kommende år ved formanden.
  3. Regnskabsberetning og budget ved kassereren.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
  6. Valg af 1 revisor og 1 suppleant.
  7. Eventuelt.

Der udarbejdes et beslutningsreferat fra årsmødet, som attesteres af dirigent og referent.

§ 5. Økonomi, regnskab.

Foreningens indtægter fremskaffes ved medlemmernes kontingent samt evt. brugerafgifter ved arrangementer.

Regnskabsåret er 1. juli til 30. juni.

Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges for 2 år ad gangen.

§ 6. Bestyrelsen.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som i fællesskab tegner foreningen.

Valgperioden er 2 år.

Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer fremsættes på årsmødet, eller fremsendes til formanden senest 5 dage forinden.

Valg foretages ved skriftlig afstemning blandt de stemmeberettigede deltagere i årsmødet.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper med særlige opgaver.

Der udarbejdes et beslutningsreferat fra alle bestyrelsesmøder.

§ 7. Vedtægtsændringer/ophør.

Vedtægtsændringer skal vedtages på årsmødet ved almindelig stemmeflerhed.

Beslutning om foreningens ophør skal vedtages ved almindelig stemmeflerhed på 2 årsmøder.

De 2 årsmøder skal afholdes med mindst 1 måneds og højest 3 måneders mellemrum.

Ved ophør tilfalder en eventuel formue Dansk Agronomforening.

Disse vedtægter, der er godkendt på årsmødet den 10. september 2004, afløser vedtægten fra det stiftende møde den 3. november 1988, der er ændret den 7. september 1989, den 5. september 1995 og den 2. september 1997.