Vedtægter

Foreningens nye vedtægter godkendt og vedtaget på generalforsamlingen 3. september 2021 på Kjærgård Landbrugsskole

§ 1. Navn

DanskeSeniorAgronomer

§ 2. Formål

DanskeSeniorAgronomer har til formål at fremme samarbejde om emner af interesse for senioragronomer.

Det kan bl.a. ske ved at arrangere kulturelle og landbrugsorienterede senior aktiviteter, som højskoleophold, indenlandske og udenlandske ture, mv.

§ 3. Medlemmer

 1. Aktive medlemmer.
  Som aktive medlemmer kan optages jordbrugsakademikere udgået fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), Københavns Universitet (tidligere KVL), Faculty of Natural Sciences, Århus Universitet, Faculty of Technical Sciences, Århus Universitet eller/og tilsvarende universiteter i udlandet.
 2. Passive medlemmer.
  Som passive medlemmer kan optages ægtefæller efter afdøde aktive medlemmer.

§ 4. Årsmøde

Årsmødet er DanskeSeniorAgronomers højeste myndighed. Det afholdes fortrinsvis i juli kvartal.

Årsmødet er åbent for alle medlemmer, men kun de aktive medlemmer har stemmeret.

Indkaldelse til årsmødet skal ske pr brev / mail til alle medlemmer med mindst 1 måneds varsel.

Årsmødets beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før dette. Evt. forslag udsendes til medlemmer forud for årsmødet.

Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning og aktivitetsplan for det kommende år ved formanden
 3. Regnskabsberetning og budget ved kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
 6. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
 7. Eventuelt

Der udarbejdes et beslutningsreferat fra årsmødet, som attesteres af dirigent og referent.

§ 5. Økonomi, regnskab

Foreningens indtægter fremskaffes ved medlemmernes kontingent samt evt. brugerafgifter ved arrangementer.

Regnskabsåret er 1. juli til 30. juni.

Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges for 2 år ad gangen.

§ 6. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som i fællesskab tegner foreningen.

Valgperioden er 2 år.

Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer fremsættes på årsmødet, eller fremsendes til formanden senest 5 dage forinden.

Valg foretages ved håndsoprækning eller hvis det ønskes ved skriftlig afstemning blandt de stemmeberettigede deltagere i årsmødet.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer og rejseansvarlig.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper med særlige opgaver.

Der udarbejdes et beslutningsreferat fra alle bestyrelsesmøder.

§ 7. Vedtægtsændringer/ophør

Vedtægtsændringer skal vedtages på årsmødet ved almindelig stemmeflerhed.

Beslutning om foreningens ophør skal vedtages ved almindelig stemmeflerhed på 2 årsmøder.

De 2 årsmøder skal afholdes med mindst 1 måneds og højest 3 måneders mellemrum.

Ved ophør tilfalder en eventuel formue Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum, Auning.

Disse vedtægter, der er godkendt på årsmødet den 3. september 2021, afløser vedtægten fra det stiftende møde den 3. november 1988, der er ændret den 7. september 1989, den 5. september 1995, den 2. september 1997 og den 10. september 2004.