Referat af Årsmøde og generalforsamling 2022

Referat af årsmøde og generalforsamling 2022.

Fredag den 2. september 2022.

Landbrugsskolen Sjælland
Finderupvej 8
4270 Høng

Program
09.15–09.45 Velkomst, kaffe og indlæg ved Afdelingsleder/forstander Henrik Jensen10.00–11.30 Kødbranchens markedskræfter ved Asger Krogsgaard, næstformand i Landbrug og Fødevarer FmbA og næstformand i Danish Crown AmbA.
11.30-11.45 Pause
11.45-12.15 Generalforsamling
12.30-13.30 Frokost
13.45-14.45 Foredrag: Udsendt for Danmark, ved cand. theol. Ole Bach Piekut, sogne- og feltpræst. Har været udsendt til Afghanistan.
15.00- Bus til Kragerup Gods. Kaffe og foredrag om Kragerup Gods
18.15 Aftensmad

I årsmødet deltog 40 medlemmer og ledsagere.

Efter formand Poul Agergaards velkomst bød Forstander for Landbrugsskolen Sjælland, Høng og afdelingsleder på Roskilde Tekniske Skole Henrik Jensen velkommen og fortalte om skolen.

Asger Krogsgaard fortalte levende om sit organisationsarbejde. Han indledte med at fortælle om sin bedrift mellem Ringkøbing og Søndervig. Han er 3. generation på gården og har svineproduktion. Han kom først i Danish Crowns repræsentantskab og fra 2003 i bestyrelsen. I 2008 valgtes Asger Krogsgaard til formand for Danske Slagterier. Han afløste Bent Claudi Lassen. Han fortalte om dansk svineproduktions og sammenlignede den med andre lande. Han kom ind på, at man i Danmark er i dialog med ministre i modsætning til f. eks. Tyskland og Holland. Det gælder landbrugsaftalen, klimatryk og bæredygtighed. Han afsluttede med at vise billeder fra sin deltagelse i eksportfremstød i udlandet.

Eftermiddagen blev indledt med foredrag af sognepræst Ole Bach Pierut. Han har været sognepræst i 17 år og feltpræst i 12 år. Han fortalte levende om sin udsendelse til Afghanistan i 2013-14 og 2020 og kommenterede situationen i dagens Afghanistan med Taliban styret.

Udflugten gik til Kragerup Gods, hvor Godsforvalter Olav Ditlevsen fortalte om godset og viste os rundt i bygninger med festlokaler og maskinhus med landbrugsmaskiner. Rundturen afsluttedes ved Go High Aktivitetspark med klatrepark.

Årsmødet forløb vellykket.

Referat af generalforsamling i DanskeSeniorAgronomer, fredag den 2. september 2022, kl. 11.45 på Landbrugsskolen Sjælland, Finderupvej 8, 4270 Høng

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent og stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden
 4. Regnskab og budget ved kassereren
 5. Vedtægtsændringer
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
  1. Bestyrelsen: På valg er Poul Agergaard (ønsker ikke genvalg) og Anton Kristensen. Bestyrelsen foreslår valg af Knud Bach Kristensen.
  2. Suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår valg af Kirstine Lauridsen (villig til genvalg)
  3. På valg er Johannes Christensen (villig til genvalg).
  4. Bestyrelsen foreslår valg af Anton Mikkelsen (villig til genvalg).
 8. Måske

Bestyrelsen foreslår valg som anført ovenfor.

Ad. 1. Formand Poul Agergaard bød velkommen

Ad. 2. Valg af dirigent og stemmetællere. Magnus Brinck blev valgt til dirigent og Ole Kirk og Gunnar Hansen valgt til stemmetællere.

Ad. 3. Bestyrelsens beretning ved formanden.

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING FOR 2021/2022 OG PLANER FOR 2022/2023 ved Poul Agergaard.

Indledning

Heldigvis kan jeg starte denne beretning med at konstatere, at vi i modsætning til de to tidligere år, nu er fri for restriktioner for samvær.
Dog tror vi, at begrænsningernes lange skygger fra vinter og forår rækker ind over tilslutningen til Stralsund-turen og turen til USA.

En smuk tradition fra denne forenings start med at nævne afdøde medlemmer ved navn, har bestyrelsen som bekendt ændret til, at vi her indledningsvis giver mulighed for, at man hver især – i stilhed, kan sende tanker til en afdød studiekammerat, kollega eller ven, som har været medlem af vores forening, ved at udtrykke et – ÆRET VÆRE DERES MINDE.

 I forbindelse med tilblivelsen af denne beretning kom vi til at filosofere over et par ting.

 • For det første den fantastiske ide nogle fremsynede mennesker fostrede for 34-35 år siden, nemlig at etablere den forening, der nu hedder DanskeSeniorAgronomer.
 • For det andet. Et markant og gennemgående træk ved aktiviteterne i foreningens første ti år var rigtig mange faglige temaer, og der var da sikkert også mange af medlemmerne, som endnu var i den sidste del af deres erhvervsaktive tilværelse.
 • For det tredje. Foreningens udvikling i den mellemliggende periode, frem til nu, hvor vi står med omkring 200 medlemmer og de aktiviteter, som vi nu har på programmet. Det afspejler nødvendigheden af omstillingsvilje og tilpasningsevne.

Uanset aktiviteternes karakter – faglige eller sociale – har de været fantastisk givende for deltagerne.

Der har altid været en fantastisk loyal opbakning til skiftende bestyrelsers tilbud. Hvilket vi, som den siddende bestyrelse også har nydt godt af og er taknemlige for.

Det notoriske fald i medlemstallet giver naturligvis stof til eftertanke i bestyrelsen mht. foreningens fremtid. Men, som nævnt forsøger vi, at tilpasse aktiviteterne til medlemmernes ønsker og formåen. Sidste års vedtægtsændring til det lidt mere favnende, så vi nu kan optage medlemmer, der er udgået fra Det Natur- og biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), Københavns Universitet (tidl. KVL) og Faculty of Natural Sciences, Århus Universitet har endnu ikke givet pote.

Måske skal vi være lidt mere aktive? MEN HVORDAN?

Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder – plus, hvad der kan ordnes over mail eller telefon. Den gode tradition med at afholde disse møder på skift hos hinanden fortsætter vi med.
Det er vort håb, at vores måde at kommunikere referater og aktiviteter ud til jer virker tilfredsstillende – ellers regner vi med at høre fra jer herom.
Vi dyrker fortsat kontakten til netværkskoordinator Cathrine Norup i JA.
Aftalen er, at alt det vi ønsker af oplysninger om vore aktiviteter bliver lagt på netværkets hjemmeside.
Om denne aftale kunne bruges endnu mere aktivt i bestræbelser på, at få nye medlemmer kan ikke afvises.

Rejseaktiviteter 2021-2022

Oversøiske ture:
Som allerede meddelt sidste år har vi besluttet ikke mere at arrangere oversøiske ture. De seneste 2 har været en tur til Cuba i 2020, hvor der var 7 deltagere med fra vores forening, og en netop afsluttet tur til USA med 6 deltagere fra DSA.

Vi har gennem årene haft mange fantastisk gode oversøiske ture med mange gode oplevelser og minder, men vi må konstatere, at vor medlemmer ikke i tilstrækkelig omfang melder sig til den slags ture.

Udlandsture:
I foråret måtte vi aflyse en planlagt 7 dages bustur til Alsace på grund af for få tilmeldinger. Vi var stadig ikke kommet rigtigt ud af perioden med restriktioner pga. corona, og andre lande var ikke så hurtige til at få fjernet krav om mundbind etc. Måske er det en tur, vi kan tage op igen senere.

Lige nu er det flodkrydstogtet fra Stralsund til Berlin 6.- 14. maj 2023, der er på tapetet. Vi kan sige med sikkerhed, at turen bliver gennemført, men vi kan endnu ikke helt sige, om vi bliver så mange, at vi kan have vores helt egen bus og rejseleder på turen. Det kræver, at vi kan stille med tæt på 40 deltagere, og vi opfordrer derfor medlemmerne til at melde sig til turen og at tage nogle venner med.

Det hjælper os i forsøget på at fylde en bus. Pt. er der 24 tilmeldte.

Ture i Danmark:
Vi har stor succes med vore indenlandske ture.
Princippet er, at vi fylder en bus efter først-til-mølle-princippet. Når bussen er fyldt tager vi folk på venteliste for det tilfælde, at nogen af de tilmeldte får forfald.
Vi trækker på egne medlemmers lokalkendskab og deres kontakter, og det har vi fået rigtig gode ture ud af.
I år gik turen til det nordøstlige Vendsyssel, hvor Carsten Christensen var den lokale tovholder og rejseleder. En flot tur med et spændende og fyldigt program og et fantastisk vejr. Stor tak til Carsten. – det var for øvrigt Carsten, der fostrede ideen med de indenlandske 3-dages ture. Det har været til: Nr. Vosborg, Rold Storkro, Sydfyn, Øst- og Sydsjælland og Djursland, Vendsyssel – og næste år Bornholm.

Turen til Bornholm foregår i dagene 15. – 18. august 2023. Vi får opsamling i bus fra Jylland, Fyn og Sjælland og kommer til Bornholm sidst på eftermiddagen 15. august. Tidsplanen giver os et ophold på 3 aftner og 2 hele dage på øen. D. 18. august går det retur med aflæsning i modsat rækkefølge.

Programmet for turen foreligger ikke endnu.

Højskolekursus:
Rude Strand Højskole dannede i perioden 13. – 18. juni 2022 rammen om vort årlige højskolekursus under titlen: ”TANKEVÆKKENDE SOMMER”.
69 tilmeldte – heraf 7 udefrakommende deltog i et fantastisk ugekursus, godt hjulpet af 2 kolossal vidende og engagerede kursusledere.
Skolens beliggenhed ved det skønne østjyske kystlandskab – kombineret med spændende og tankevækkende foredrag, krydret med flittig brug af vore sangskatte i HØJSKOLESANGBOGEN – under ledelse af en dedikeret pianist og højskolelærer gjorde, at vi under opholdet fik tilført masser af vitaminer til hjerte og hjerne.

Næste års højskolekursus foregår på Rødding Højskole, søndag den 25. juni –lørdag den 1. juli (uge 26).
Kursets titel er: DE DYBESTE RØDDER – Fortællinger om Danmarks folkesjæl i historie, litteratur, kunst, sang og natur.
Vi har længe haft Rødding Højskole i kikkerten – men en ikke tilfredsstillende værelsesstandard har- indtil nu afholdt os fra at benytte skolen.
Den situation er der nu rådet bod på (program ved udgangen).

Næste års årsmøde
Forud for højskoleugen på Rude Strand afholdt vi bestyrelsesmøde på Dalum Landbrugsskole. Her aftalte vi med forstander Jens Munk Kruse, at årsmødet næste år afholdes på Dalum Landbrugsskole fredag den 1. september 2023.

Her på falderebet til min sidste beretning vil jeg gerne opfordre jer til at komme med forslag til ændringer og forbedringer til måden vi i bestyrelsen agerer på.
Naturligvis helst her på generalforsamlingen, men ellers når som helst, det falder jer ind.

På bestyrelsens vegne vil jeg sige tak – både for fremmødet i dag, men generelt for opbakning til vore arrangementer, hvor I altid medvirker positivt og aktivt til den gode stemning. At det ikke ”bare” er pæne ord i en beretning, understreges af, at mange udefra kommende på højskolekurserne bemærker, dels, at vi særdeles hurtig kommer i snak, når vi mødes. Men også fornemmelsen af, at alle ”vil hinanden”.
Eller som Hans Helge en gang i en takketale på en udlandstur udtrykte det: ”Vi kerer os om hinanden”.

Tak til bestyrelseskolleger for et særdeles godt samarbejde. Vore møder afvikles på en behagelig, konstruktiv og ikke mindst afslappet måde.

Jeg kan med rette slutte med at sige, det har været let, at være formand.

Ole Klejs Hansen – rejsearrangør fortalte, at vi vil forsøge at hægte os på Landbosenior til oversøiske rejser. De har jo mange flere medlemmer end os. Vi vil forsøge at arbejde på mere samarbejde.

Der var ingen spørgsmål til beretningen

Herefter havde afgående formand Poul Agergaard følgende bemærkninger
Som det sikkert er bemærket, har jeg besluttet, ved denne generalforsamling at udtræde af bestyrelsen.
Jeg blev indvalgt i bestyrelsen ved generalforsamlingen på Grindsted Landbrugsskole i 2008, og har således siddet i bestyrelsen i 14 år – genvalgt med hele 6 gange.
I den periode har jeg været formand i 13 år. Tak for den tillid I har vist mig.

DanskeSeniorAgronomer har i de forløbne 34 år haft 6 formænd. Den første var konsulent Helge Clausen, Odder, der efter blot 1 år blev afløst af tidligere forstander, undervisningsinspektør Andreas Andreasen, Vejle. Efter 3 år overgik stafetten til forstander Fritz Teichert, Odense, som varetog posten i godt 7 år, indtil sin død i begyndelsen af 2000. Derefter blev posten overtaget af landskonsulent Arne Nielsen, Galten. Arne bestyrede posten i godt 8 år. Hans Helge Petersen overtog posten efter Arne. Men p.g.a. sygdom ønskede Hans Helge efter 1 år at blive afløst.

Jeg siger tak for den tillid, der er vist mig i de 14 år i bestyrelsen.
En stor tak skal lyde til de bestyrelseskolleger jeg har haft. Det har været både spændende og givende.
Og der skal ikke herske tvivl om, at jeg vil komme til at savne det spændende og sjove samvær om løsning af opgaverne. TAK
Det affødte klapsalver fra forsamlingen.

Ad. 4. Regnskab og budget ved kassereren
Regnskabet for 2021-22 kom ud med et overskud på 2.577 kr. Ifølge det omdelte regnskab er der en fornuftig egenkapital per 30. juni 2022. Der er 195 betalende medlemmer plus passive medlemmer. Regnskabet er revideret af revisorerne Ragnar Aagaard og Johannes P. Christensen.

Ad. 5. Vedtægtsændringer
Ingen

Ad. 6. Indkomne forslag
Ingen

Ad. 7. Valg
a. Bestyrelsen: Genvalg af Anton Kristensen og nyvalg af Knud Bach Kristensen.
b. Suppleant til bestyrelsen. Genvalg af Kirstine Lauridsen
c. Revisor. Genvalg af Johannes Christensen
d. Revisorsuppleant. Genvalg af Anton Mikkelsen.

Ad. 8. Eventuelt
Der var kommentarer til den afgående formand. Fra tidligere formand Arne Nielsen, at Poul skal huske at komme i fremtiden. Ole Kirk takkede for de 10 år, de havde arbejdet sammen i bestyrelsen. Fra bestyrelsen takkede Inger Olsen for Pouls indsats som formand. Poul har været næstformand, før han blev formand og har i alle årene været tovholder for højskolekurser. Hun takkede ham for hans positive måde at styre bestyrelsesmøder. Til afskedsgave fik Poul og Ellen Agergaard et gavekort til en kulturoplevelser i Holstebro.

/Inger Olsen, sekretær