Referat af årsmøde d. 4. september 2020

Referat af årsmøde og generalforsamling 2020 i DanskeSenioragronomer
Fredag den 4. september 2020
Agroskolen
Hammerum Hovedgade 7
7400 Herning

Program
09.30 – 10.00 Velkomst og kaffe
10.00 – 11.30 Indlæg ved Godsejer Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard:
”Fremtidens muligheder i bioraffinering inkl. bæredygtighed”
11.30 – 11.45 Pause
11.45 – 12.30 Generalforsamling – se særskilt dagsorden
12.30 – 13.45 Frokost
13.45 – 15.00 Forfatter og Debattør Gitte Hornshøj: ”Takt og Tone – med plads til unoder”
15.00 – 17.30 Udflugt til Brunkulsmuseet i Søby, Herning og eftermiddagskaffe
18.00 Middag og afslutning
I årsmødet deltog 69 medlemmer og ledsagere. Det er flot i disse corona-tider (vi var 81 personer i 2019).
Dagen indledtes med et inspirerende og eftertænksomt foredrag af godsejer Kristian Lundgaard-Karlshøj om Danmarks første gårdanlæg til bioraffinering af græs på Ausumgaard. Anlægget kan af 1000 kg frisk kløvergræs udvinde 34 kg proteinpulver på nuværende tidspunkt.
Det blev indviet samme dag af fødevareminister Mogens Jensen. Kristian Lundgaard-Karlshøj
tog udgangspunkt i det 550 år gamle gods Ausumgaard, at det fortsat skal eksistere og hvordan kan vi tænke langsigtet og have omgivelserne med. Han fortalte om gårdens drift med
økologisk planteavl og konventionel slagtekyllingeproduktion, melormeprojekt, udlejning af
bygninger, mv. Et stort biogasanlæg, hvor ”råvarer” er svinegylle, heste-og kvæggødning,
kornafrens, frøgræsensilage, fejlproduktion fra f. eks. Arla og Oliemøllen.
Efter frokost fik vi opsang om takt og tone og især unoder ved Gitte Hornshøj. Vi fik rørt lattermuskler og betænksomhed.

Referat af generalforsamling i DanskeSeniorAgronomer fredag d. 4.
september 2020 kl 11.45 på Agroskolen, Hammerum, Herning
Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning ved formanden
4. Regnskab og budget ved kassereren
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. Bestyrelsen: På valg er Poul Agergaard (villig til genvalg) og Johannes P. Christensen (ønsker ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår Anton Kristensen
b. Suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår valg af Henry Møller Andersen
c. Revisor. På valg er Anton Kristensen (kan ikke vælges, hvis valgt til bestyrelsen).
Bestyrelsen foreslår Johannes Christensen.
d. Revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår valg af Anton Mikkelsen.
7. Eventuelt

Bestyrelsen foreslår valg som anført ovenfor

Ad 1. Formand Poul Agergaard bød velkommen
Ad 2. Valg af dirigent og stemmetællere. Jens Kirk blev valgt til dirigent og Niels Juul Lauridsen og Henry Møller Andersen blev valgt til stemmetællere2
Ad 3. Bestyrelsens beretning ved formanden Poul Agergaard
BESTYRELSEN SKRIFTLIGE BERETNING FOR 2019/2020 OG PLANER FOR 2020/2021 ved Poul
Agergaard.
Indledning
Som det vil fremgå senere under kassererens indlæg er antallet af medlemmer aftagende.
Det betyder, at vi i årets løb har måttet tage afsked med enkelte medlemmer (studiekammerater, kolleger og venner).
Grundet en tidligere vedtagelse i bestyrelsen nævner jeg ikke her navne på afdøde – men giver mulighed for, at man, hver især kan sende tanker til afdøde ved at udtrykke et -ÆRET
VÆRE DERES MINDE.

Status for foreningen
Der er formentlig ingen af Jer, der vil kalde det en overdrivelse, når vi karakteriserer afvigte år
for særdeles atypisk.
Delvis nedlukning af samfundet i marts, åbning og genlukning henover forår og sommer, har i
høj grad også præget vores lille forening og vore aktiviteter.
Vi har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder – vi fortsætter vores udmærkede tradition med at
holde møderne på skift hos hinanden. Hertil kommer drøftelser og planlægning, når vi i øvrigt
er sammen på ture, højskole og lignende.
Vores sekretær – Inger – er god til at holde styr på medlemsskarens mailadresser.
Alle medlemmer har nu mailadresser, så ingen breve sendes.
En stille bøn fra Inger lyder: Husk DSA når/hvis du skifter mailadresse.
I den forbindelse skal det nævnes, at enkelte har klaget over, ikke at have modtaget mail fra
os – hvor det så viser sig, at mailen er havnet i spam/uønsket mail. Så husk, at kontrollere det
en gang i mellem.
Desuden siger Inger, at hun kan se, at ikke alle åbner mails fra os. Hvad skyldes det?
Er overskriften uklar? Eller så klar, at man straks kan se om man har lyst til at åbne mailen?
Hvad synes I om hjemmesiden: For lidt/for meget information. Kommentarer!
Uden at fratage kassereren ordet kan jeg kort nævne, at vi har gennemgået medlemslisten
med en tættekam og slettet gamle restanter.
Enkelte medlemmer har ønsket at overgå til passivt medlemskab, men som agronom kan det
ikke lade sig gøre ifølge vore vedtægter.

Rejseaktivitet 2019-20
Sammen med Landbosenior var der udbudt ikke mindre end 3 rejser til Cuba. Da Cuba har
været et yndet rejsemål gennem flere år rakte efterspørgslen kun til én rejse, som blev afviklet i perioden 13.-26. januar 2020, med 32 deltagere heraf 7 senioragronomer.
Mols Rejser var arrangør – turen var veltilrettelagt med en særdeles erfaren guide – Brian Rasmussen, uddannet journalist og han har arbejdet på Cuba, da Fidel Castro var leder.
Vi oplevede et land/et folk, som stadig er fattige, men venlige, glade og kreative.
Musik og teater fylder meget i gader og på restauranter.
Til gruppen var der stillet 10 amerikanerflydere til rådighed, for at bringe os ud til et spændende museum, der var Ernest Hemmingway`s hjem gennem 30 år.
Vores guide, som i årenes løb har arrangeret ca. 90 ture til øen, hvilket muliggjorde flere besøg i private hjem hos guidens venner.
Aldrig har jeg set så mange hestevogne på en motorvej.
Vores europæiske tur i 2020 skulle have været 8 dage til Kroatien med Best Travel som teknisk arrangør. Turen var først planlagt til afvikling i maj måned, men blev udsat til begyndelsen af oktober. Kravet var 30 deltagere for gennemførelse, og da der i juni måned kun var 15
tilmeldte, blev turen aflyst. Den manglende interesse tror vi skyldes corona-situationen, som
næsten har lagt hele ferierejselivet ned.
For ca. tre uger siden afviklede vi en særdeles vellykket tur til Øst- og Sydsjælland arrangeret af Inger og Ole Kirk og et hold af lokalkendte kolleger.3
Vi boede på HK Klinten i Rødvig og havde et program med spændende besøg, flotte busture og
sociale aktiviteter om aftenen. Stor ros til holdet, der stod bag.
Vi havde naturligvis drøftet diverse corona-forholdsregler i bestyrelsen og tjekket med opholdssteder, besøgssteder og busselskab, så vi med sindsro kunne meddele deltagerne, at vi
fandt arrangementet forsvarligt – på samme måde, som vi finder dette årsmødes afholdelse
forsvarligt.

2020-2021
Ser vi fremad, så har vi sammen med Landbosenior arrangeret en 11-dages tur til det nordøstlige USA til afvikling i slutningen af august 2021 og med mulig gentagelse i midten af september 2021. Teknisk arrangør er Mols Rejser, som vil tage sig af alt det registreringsarbejde,
der allerede før corona var for at rejse ind i USA.
Programmet er lagt på hjemmesiden allerede i marts måned, men vi har endnu ikke gjort et
større salgsarbejde grundet usikkerheden omkring covid-19.
Vedrørende en europæisk tur i 2021 har vi arbejdet på forskellige muligheder, men pt. harvi ikke noget konkret at meddele – men har I input eller spørgsmål hertil vil vores rejseansvarlige – Ole Klejs gerne lytte/besvare. Vi håber snarest, at kunne udsende informationer om en
tur til afholdelse først på sommeren 2021.
Vi arbejder på en 3-dages tur til Djursland, som forventes afviklet medio august 2021.
På længere sigt
Vi arbejder fortsat på en oversøisk og en europæisk rejse om året. Vel vidende ”at vi ikke bliver yngre” er vi opmærksomme på I medlemmers holdning til lange flyveture – og vedrørende
de oversøiske ture har vi et fint samarbejde med Landbosenior – og dette samarbejde betyder,
at vi stadig kan tilbyde interessante rejser selvom vi ikke selv kan ”stille fuldt hold”.
Da vi var i Japan i 2016 var der stor stemning for at se andre dele af Japan og måske Sydkorea, og vi har derfor kontaktet Asger Røjle Christensen, som var guide dengang, og bedt ham
udarbejde et program og et prisoverslag for en tur derud.
De seneste lange rejser, vi har udbudt, er gået mod vest (Cuba, USA), så derfor kigger vi nu i
en anden retning.
Til oplysning kan det nævnes, at nogle af de øvrige rejsemål vi kigger på, er Island, Gotland
eller et flodkrydstogt i Europa.
Og som I ved modtager vi gerne forslag til rejsemål – kan sendes til Ole Klejs, der er vores
rejseansvarlige.

Højskolekursus
Endnu en gang må jeg tage det ord, der begynder med c i munden.
Corona-virussen var årsag til, at vi måtte aflyse det planlagte højskolekursus på Hadsten Højskole i uge 25.
Der var 61 tilmeldte.
Måske tænkte én og anden, at vi var lidt langsomme til, at blive ”klare i spyttet”.
Det skyldes det forhold, at hvis det var os selv, der tog beslutningen om aflysning kunne vi miste vort depositum. Som det gik, fik vi muligheden for, at overføre det til næste år, hvor aftalen nu er, at vi i uge 26, 2021 (28. juni – 4. juli 2021) gennemfører kurset med det samme
program som i år – så vidt det er muligt.

Næste års årsmøde afholdes på Kjærgård Landbrugsskole fredag den 3. september 2021.
Afslutning: På bestyrelsens vegne vil jeg sige tak for fremmødet her i dag – et fremmøde
som vi, situationen taget i betragtning er tilfredse med. Men også tak for den positive ånd, der
altid præger vort samvær.
Når vi om lidt skal i gang med valghandlingen, skal vi tage afsked med foreningens omhyggelige kasserer gennem 8 år. Derudover har Johannes været et meget vigtigt bindeled til JA – og
derigennem skaffet vores forening adskillige tusinde kroner i tilskud.4
Tak til den øvrige bestyrelse for behageligt, konstruktivt, resultatorienteret, men også sjovt
samarbejde.

Debat
Jens Agerlin Olsen kommenterede tidspunkt for højskolekursus 2021, at vi er heldige at DGI’s
landsstævne er aflyst, a der ellers var sammenfald af datoer.
Anders Fredenslund spurgte om hvordan nypensionerede agronomer får kendskab til os. Formanden svarede, at det foregår ved mund til mund metoden. Tidligere sendte vi brev til alle
60 årige, men det kan vi ikke i dag.
Ad 4. Regnskab og budget ved kassereren Johannes Christensen
Regnskabet for 2019-20 kom ud med et underskud på 15.928,02 kr. Ifølge det omdelte regnskab er der en fornuftig egenkapital per 30. juni 2020. Der er 226 betalende medlemmer.
Regnskabet er revideret af revisorerne Anton Kristensen og Ragner Aagaard og godkendt uden
bemærkninger.
Magnus Brink spurgte om vi får tilskud fra DA (Dansk Agronomforening). I dag er det direkte
fra JA (Jordbrugsakademikerne). Vi arbejder på at få tilskud i 2020-21.
Kristian Kamp Justesen bemærkede at om nogle år vil egenkapitalen være spist. Kassereren
svarede, at da han startede som kasserer for 8 år siden var egenkapitalen den halve. Vores
vedtægter siger ved nedlæggelse skal vores kapital overgå til DA og derfor vil vi bruge kapitalen på os selv.
Regnskab for 2019-20 og budget for 2020-21 blev godkendt af generalforsamlingen. Kontingent for 2020-2021 er uændret 150 kr. per medlem.
Ad 5. Indkomne forslag
Ingen
Ad 6. Valg
a. Bestyrelsen: Genvalg af Poul Agergaard og nyvalg af Anton Kristensen
b. Suppleant: Genvalg af Henry Møller Andersen
c. Revisor: Nyvalg af Johannes Christensen
d. Revisorsuppleant: Genvalg af Anton Mikkelsen
Ad 7. Eventuelt
Næstformand Ole Kirk takkede dirigent Jens Kirk for veludført arbejde.
Formand og næstformand takkede afgående bestyrelsesmedlem Johannes Christensen for godt
samarbejde og især kassererjobbet, da du er hurtig til at refundere udlæg.
/Inger Olsen, sekretær