Referat af årsmøde 2019

REFERAT af ÅRSMØDE 2019 i DanskeSeniorAgronomer

Fredag den 6. september 2019 på

Horisont Hotel og Konference
Agro Food Park 10
8200 Aarhus N
(Tidligere Kursuscenter Koldkærgård)

Årsmøde program
09.30 – 10.00 Velkomst og kaffe
10.00 – 11.00 Indlæg ved Seniorforsker Troels Kristensen, Foulum:
”Bæredygtighed i fødevaresektoren med fokus på primærdelen”
11.00 – 11.50 Indlæg ved Product Developper Sinne Bundgaard Nielsen, Arla
Food, Innovationscenter: ”Erfaringer fra 4 år for Arla i Kina med
fokus på optimering af lokal mælkeproduktion”
12.00 – 13.30 Frokost
13.30 – 14.15 Besøg:
Gruppe 1: SEGES ved Direktør Ejnar Schultz.
Gruppe 2: Arla Food Innovationscenter ved Product Developper Sinne Bundgaard Nielsen
14.15 – 14.45 Kaffe hos SEGES bytte grupper
14.45 – 15.30 Besøg:
Gruppe 1: Arla Food Innovationscenter ved Product Developper Sinne Bundgaard Nielsen.
Gruppe 2: SEGES ved Direktør Ejnar Schultz
15.30 – 16.00 Gåtur til Horisont
16.00 – 17.30 Indlæg ved Hospicechef Herdis Hansen, Anker Fjord Hospice:
”Den nødvendige samtale”
17.30 – 18.00 Generalforsamling – se særskilt dagsorden
18.00 Middag og afslutning

I årsmødet deltog 81 medlemmer og deltagere, hvoraf 71 deltog i aftenspisningen.
Der var inspirerende indlæg, hvor Troels Kristensen sagde, at allerede i 1987 med Brundtlandrapporten satte man mål for bæredygtighed frem til 2028. Der er arbejdet intens med det siden da. Sinne Bundgaard Nielsen fortalte om arbejdet i Kina, og det er foruden mejeridrift også rådgivning af mælkeproducenter til at øge køernes mælkeproduktion.
Om eftermiddagens var der rundvisning på Arla Innovationscenter, hvor der er både forsøgsmejeri, center for smagstest når et nyt produkt skal på markedet, afdeling for udvikling af ny emballage, laboratorier og meget mere.
Direktør Ejnar Schultz fortalte om SEGES i dag og hvor man bevæger sig hen i fremtiden
Dagens sidste indlæg om ”Den nødvendige samtale” gav stof til eftertanke. Herdis Hansen fortalte på en levende måde.

Dagsorden for DSA`s generalforsamling
Fredag den 6. september 2019, kl. 17.15 på
Horisont Hotel og Konference, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N
Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning ved formanden
4. Regnskab og budget ved kassereren
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. Bestyrelsen: På valg er Ole Kirk, Inger Olsen (villige til genvalg) og Henrik Nygaard (ønsker ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår valg af Ole Klejs Hansen
b. Suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår valg af Henry Møller Andersen
c. Revisor. På valg er Anders Frederiksen (ønsker ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår Ragnar Aagaard.
d. Revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår valg af Anton Mikkelsen
7. Eventuelt
Bestyrelsen foreslår valg som anført ovenfor

Ad 1. Formand Poul Agergaard bød velkommen.

Ad 2. Valg af dirigent og stemmetællere. Arne Nielsen blev valgt til dirigent. Georg Nielsen og Jørgen Mark blev valgt til stemmetællere.

Ad 3. Bestyrelsens beretning ved formanden Poul Agergaard.

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING FOR 2018/2019 OG PLANER FOR 2019/2020 VED POUL AGERGAARD

Indledning
En forening som vores – hvor ordet senior indgår i navnet vil det være naturligt i forbindelse med beretningen, at vi – hver især lader tankerne dvæle ved de medlemmer vi har måttet tage afsked med i årets løb.
For en del år siden besluttede vi i bestyrelsen ikke at nævne afdøde medlemmers navn og virke – en beslutning vi én gang tidligere har fraveget. I år tillader vi os for anden gang, at gøre en undtagelse.
Den 27. december 2018 døde Tage Enevoldsen, i en alder af 85 år. Tage var denne forenings omhyggelige sekretær i 10 år fra 1997-2007, og derved blev han en vigtig del af foreningens ”hukommelse”. Tages lune og positive nordjyske fortællegen gjorde det rart, at være i hans selskab. Med disse bemærkninger – og med respekt for Tage Enevoldsens og andre afdøde medlemmers indsats vil jeg udtrykke et ÆRET VÆRE DERES MINDE.

Hvor er det dejligt befriende at skulle aflægge beretning i en fredelig forening som denne – ingen uoverensstemmelser i formandskabet, ingen krænkelsesanklager, intet krav om stillingtagen til klimapåvirkning på grund af vore aktiviteter osv.

Status for foreningen
Vi har i årets løb afholdt 3 bestyrelsesmøder – hertil kommer drøftelser og løsning af småopgaver, når vi i øvrigt har været sammen på rejser, eller i anden sammenhæng. Desuden har vi afholdt et møde med bestyrelsen for Landbosenior vedrørende vort samarbejde generelt – og specielt om den annoncerede tur til Cuba i januar 2020.
Sidste år omtalte jeg udfordringer vedrørende vores hjemmeside. Sammen med vores nye webmaster er Inger – vores sekretær – nu fortrolig med at lægge det meste på hjemmesiden og at udsende mails til Jer. Noget lægges på af webmaster, som vi har et godt samarbejde med. Inger nævner dog, at hun kan være i tvivl om, om alle læser vore mails og gør opmærksom på, at det er vigtigt, at man nu og da undersøger om noget skulle være havnet i uønskede mails.
For at gøre opmærksom på vores forening lykkedes det os –dvs. Inger – at få en artikel i JAktuelt her i foråret 2019. En artikel, der i ord og billeder gør rede for vore aktiviteter – og naturligvis en opfordring til at blive medlem hos os.
Vi kan ikke med rette påstå, at det er væltet ind med nye medlemmer – vi har i årets løb fået 5 nye medlemmer og har modtaget 8 udmeldelser.

Rejseaktivitet
Sidste år omtalte vi den indgåede aftale mellem Landbosenior og DSA om samarbejde på OVERSØISKE rejser. Hvor mange af vore medlemmer har så benyttet sig heraf?: Canada 10 deltagere og Grønland 6 deltagere. Det er os magtpåliggende her at understrege, at det udelukkende er de krævende oversøiske destinationer samarbejdet drejer sig om.
Som det senere vil fremgå har vi fuld fokus på danske og ”mellemdistance” destinationer.
Fra den 26. april – 1. maj 2019 deltog 24 medlemmer i BLOMSTERKRYDSTOGTTUREN til Holland. Turen var tilrettelagt af BEST TRAVEL og med Ole Kirk som tovholder.
Turen gik med bus til Zaandam uden for Amsterdam, hvor der var ombordstigning på skibet M/S Leonora, som bragte deltagerne rundt i de hollandske kanaler. Turen bød på mange gode oplevelser – tulipanmarker i fuld flor – besøg i den verdensberømte blomsterpark Keukenhof. Arnheim (slaget om Arnheim 17. og 18. september 1944) – Airborne Museum, hvor slaget er vist i nogle dramatiske billeder og film – kanalrundfart i Amsterdam – og endelig den 32 km lang dæmning (Afsluitdijk), der afspærrer Zuidersee fra Nordsøen.
Da vi ikke selv var nok til turen, tilbød vi, at kunne tage bekendte med på turen. Det var der eet par der gjorde. Best Travel supplerede herudover op med en gruppe på 11, som ellers ikke ville være kommet afsted. Det fungerede til alles tilfredshed.

Fra den 14. – 16. august 2019 deltog 31 i en veltilrettelagt tur til Sydfyn og Langeland – også her var BEST TRAVEL teknisk arrangør – men med værdifuld assistance fra egne rækker (Ermose, Nygård m. fl.)
Med base på Hotel Fåborg Fjord – med fantastisk forplejning – indeholdt programmet bl.a.: Fåborg Museum – besøg hos en lokal vinavler – Valdemar Slot – besøg på hørmuseet m.m.
På samtlige besøgssteder var der tale om fantastisk vidende og inspirerende guider, som bidrog til en udbytterig tur.

Kommende rejseaktiviteter
Det kan allerede nu afsløres, at et tilsvarende 3-dagesarrangement finder sted på Øst- og Sydsjælland i perioden 12.-14. august 2020. Her vil Inger være primær tovholder – med Best Travel som teknisk arrangør. Vi ved allerede nu, at gode lokale kræfter også vil bidrage til udarbejdelse af et indholdsrigt ophold.
De annoncerede ture til Cuba finder sted 13.-26. januar og 10.-23. februar 2020. Her er vi indtil videre 5 deltagere fra vores forening på den første tur.
En tur til Kroatien er planlagt med afgang fra CPH den 23. maj 2020. Best Travel har allerede kreeret et program, som kan afhentes ved udgangen af lokalet.

Højskolekursus
”VESTKYSTEN OG LIMFJORDEN- fortællinger og ekskursioner” var titlen på årets højskoleophold på Seniorhøjskolen i Nr. Nissum.
Der var 43 deltagere, der ud over traditionelle foredrag var på busture i fint sommervejr.
Bl.a. besøgte: Sahl kirke – Jenle – Sea War Museum i Thyborøn – Strandingsmuseet, St. George i Thorsminde – Vedersø Præstegård.
Næste års højskolekursus er planlagt til afholdelse på Hadsten Højskole i uge 25, mandag, den 15. – søndag den 21. juni 2020. Titlen er: VORES ØSTJYLLAND
På baggrund af et møde på Hadsten Højskole i begyndelsen af august med kursusleder, højskolelærer Steffen Svinth Jonassen kan vi allerede i dag præsentere det færdige program – også det findes ved udgangen.

Næste års årsmøde afholdes på AGROSKOLEN i Hammerum fredag den 4. september 2020.
Når vi nu om lidt skal i gang med valghandlingen er det ikke nogen hemmelighed, at vi i bestyrelsen er utrolig kede af, at Henrik Nygård, på grund af sygdom har valgt, at trække sig fra bestyrelsen. Vi ønsker det bedste for Henrik i den fortsatte behandling.
På bestyrelsens vegne siger vi tak for fremmødet i dag, samt den altid konstruktive tilgang til samværet i alle sammenhænge.

Tak til den øvrige bestyrelse for behageligt og resultatorienteret samarbejde.

Ole Kirk fortalte, om rejsen til Kroatien, at det er med fly til Zagreb og dagen efter bustur til Opatija ved Adriaterhavet. Vi bor på samme hotel hele ugen og det ligger centralt med havudsigt. Tilmelding til Ole allerede nu.

Der var ingen debat.

Ad 4. Regnskab og budget ved kassereren
Regnskabet for 2018-19 kom ud med overskud på 19.448,77 kr. Egenkapitalen per 30. juni 2019 udgør 149.967,44 kr. Der er 219 betalende medlemmer. En del af overskuddet 10.312,50 kr. er refusion for årsmøde 2017.
Regnskabet er revideret af revisorerne Anton Kristensen og Anders Frederiksen og godkendt uden bemærkninger.
Regnskab for 2018-19 og budget 2019-20 blev godkendt af generalforsamlingen. Kontingent 2019-2020 er uændret 150 kr. pr. medlem.
Kassereren håber at vi fremadrettet kan opnå tilskud fra JA, da hovedparten af de fremmødte ved håndsoprækning viste, at de er medlemmer af JA.
Den afgående revisor Anders Frederiksen blev takket for mange års indsats og samtidig blev han og hustruen Betty ønsket tillykke med krondiamantbrylluppet d. 4. september. De var ikke til stede.

Ad 5. Indkomne forslag
Ingen

Ad 6. Valg
a. Bestyrelsen: Genvalg af Ole Kirk, Inger Olsen og nyvalg af Ole Klejs Hansen
b. Suppleant til bestyrelsen: Henry Møller Andersen
c. Revisor: Ragnar Aagaard.
d. Revisorsuppleant: Anton Mikkelsen

Ad 7. Eventuelt
Poul Agergaard takkede afgående bestyrelsesmedlem Henrik Nygaard for god indsats og godt samarbejde.
Poul Agergaard takkede dirigent Arne Nielsen for veludført arbejde.

/ Inger Olsen, sekretær