Nyt fra bestyrelse til medlemmerne

REFERAT

DanskeSeniorAgronomers Årsmøde 2018

Fredag den 7. september 2018

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Københavns Universitet

Bülowsvej 17

1870 Frederiksberg C

Møde på Thorvaldsensvej 40, Auditorium 2-83.

Program

09.30 – 10.00 Velkomst og kaffe

10.00 – 11.15 Indlæg ved Fakultetsdirektør Henrik Zobbe, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE)

11.15 – 11.30 Forfriskning

11.30 – 12.30 Generalforsamling – se særskilt dagsorden

12.30 – 14.00 Frokost

14.00 – 15.15 Indlæg ved sognepræst, forfatter og debattør Kathrine Lilleør. ”Sådan er det for mig om alt det vigtigste”.

15.15 – 15.45 Kaffe

15.45 – 17.00 Indlæg ved Chefkonsulent Anders Søgaard, Landbrug og Fødevarer og Udviklingschef Jacob Lave, SEGES

17.00 Afslutning

19.30 Middag i Teaterkælderen, Det nye Teater, Gl. Kongevej 29, 1610 København V.

I årsmødet deltog 61 medlemmer og ledsagere. Vi blev bespist af kantinen på Thorvaldsensvej.

Om aftenen deltog 37 medlemmer med ledsagere i et vellykket traktement med underholdning af serveringspersonalet.

Indlæg af Henrik Zobbe gav en god information om tiden fra KVL til SCIENCE.

Kathrine Lilleør fortalte inspirerende om eventyret ”Store Claus og Lille Claus” og sagde, at det er skrevet til voksne, så børn kan forstå det. Hun sluttede med at sige, at fantasi skal bruges til at forstå virkeligheden

Anders Søgaard fortalte om opbygningen af Landbrug og Fødevarer og de ændringer, der sker i organisationen. Det er en medlemsorganisation med mindst 50 medlemmer, som repræsenterer både foreninger, virksomheder og brancher. Det nye slogan er: ”Noget a leve af. Noget at leve for”.

Jacob Lave fortalte om hvordan vi kan beholde medlemmer og have en rådgivning, der matcher i den digitale verden

Alt i alt et vellykket årsmøde.

Referat af DSA`s generalforsamling

Fredag den 7. sept. 2018, kl. 11.30 Auditorium 2-83, Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg C.

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent og stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden
 4. Regnskab og budget ved kassereren
 5. Indkomne forslag
 6. Valg
 1. Bestyrelsen

På valg er Poul Agergaard, Johannes Christensen (villige til genvalg) og Ole Kirk (villig til genvalg for 1 år)

 1. Suppleant til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at Ole Klejs Hansen vælges som suppleant

 1. Revisor

På valg er Anton Kristensen (villig til genvalg)

 1. Revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ragner Aagaard, Horsens

 1. Eventuelt

Ad 1. Velkomst ved formanden Poul Agergaard.

Ad 2. Valg af dirigent og stemmetællere. Lars Asserhøj blev valgt til dirigent. Carsten Christensen og Anton Kristensen blev valgt til stemmetællere.

Ad 3. Bestyrelsens beretning ved formanden

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING FOR 2017/2018 OG PLANERNE FOR 2018/2019 ved Poul Agergaard.

Indledning: ” Der er meget der kan lade sig gøre, hvis man forsøger” (citat: professor Finn Helles).

Vi forsøger i bestyrelsen efter bedste evne, at få så meget som muligt til, at ”lade sig gøre” – inden for de rammer, der er stukket ud for vort virke.

STATUS FOR FORENINGEN

Vi har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder – dertil kommer drøftelser og løsning af småopgaver, når vi i øvrigt er sammen på rejser eller på højskoleophold.

Telefon og mail har i årets løb været brugt flittigt – dels til løsning af de sædvanlige småopgaver – MEN grundet en større opgave i det forløbne år har der været ekstra tryk på kommunikationen i bestyrelsen.

Som omtalt på sidste års generalforsamling har vi de seneste år haft visse udfordringer med vores hidtidige webmaster.

Det har medført, at vi nu har fundet en anden person til denne opgave.

Hjemmesiden har – som I sikkert har opdaget – fået et andet udseende, og en anden tilgang til de opgaver en hjemmeside skal løse.

Processen har ikke været problemfri, og vi er ikke i mål endnu.

Det er vigtigt for os, at vi får et brugervenligt produkt og derfor er det også nødvendigt, at I melder tilbage til os, hvis der er problemer med anvendeligheden – for at være konkret, skal jeg spørge, om alle er blevet registreret. (Ole, Inger)

Rejseaktivitet

Fra den 25.september til den 2. oktober 2017 var 31 deltagere på rundrejse til Nordspanien – Turen var tilrettelagt af Gislev Rejser.

Turen startede i en af Europas mest populære storbyer, Barcelona, hvor vi bl.a. oplevede hovedstrøget – Ramblaen – med de mange spændende gadekunstnere og blomsterbutikker.

Vi mødte også grupper for og imod Cataloniens frigørelse, hvorom der var afstemning, den 1. oktober.

Et must, når man er på disse kanter er besøg i Bilbao – en by der med opførelse af Guggenheim Museet har oplevet en genrejsning og en omskabelse af de gamle skibsværftskvarterer til moderne kontor og kulturkvarterer. Museet har ca. 1 million besøgende pr år.

Turen forløb til alles tilfredshed.

22. – 29. maj 2018 stod der Portugal på programmet for 38 deltagere.

På denne tur havde vi entreret med Best Travel.

Rejsen startede i Lissabon, som er en utrolig smuk by med mange små grønne oaser og de karakteristiske mosaikfortove.

På turen nordpå oplevede vi den berømte Fado – en musik med melankolske temaer.

Den berømte pilgrimsby Fatima med den kolossal store kirke med plads til mange tusinde mennesker – korsridderbyen Tomar og Coimbra med landets ældste universitet bør nævnes.

Sejlturen på Duoro-floden i utrolig flot vejr – med udsigt til vinmarker og smukke landskaber har brændt sig fast på nethinden og gør, at deltagerne kan se tilbage på en vellykket tur.

Desværre måtte vi aflyse turen til Mosel-Alsace her i september – selvom vi havde 26 deltagere – det var ikke nok for Riis-rejser.

Kommende rejseaktiviteter

Vi har indledt et samarbejde med Landbosenior om større, krævende oversøiske rejser, hvor det kan være vanskeligt for os, alene at skabe tilstrækkelig tilslutning.

Det har allerede resulteret i, at vi har leveret 10 deltagere til afviklede og kommende ture til Canada.

Det betyder også, at der i 2019 er tilbud om to rejser til Grønland, en i juni og en i september fra TOPAS Rejser.

I eget regi er vi klar med en ”blomstertur til Holland” i samarbejde med Best Travel, som lavede turen til Portugal. Vi rejser den 26. april 2019.

Vi kører derned i bus og har 5 overnatninger på et kanalkrydstogtskib. Man kan få programmet udleveret ved Ole Kirk. Der er 60 pladser og der kan tilmeldes nu, men der vil først komme svar efter 25. okt. 2018.

Vi arbejder på en kort indenlandsk tur på to måske tre overnatninger til det sydfynske område, men har ikke helt besluttet os for tid og sted, men det kommer snarest.

Højskolekursus

Danmark og danskerne var titlen på årets højskoleophold på Grundtvigs højskole i Hillerød 17. – 23. juni.

Med udgangspunkt i Kongernes Nordsjælland dykkede vi i denne uge ned i historien om det vi er rundet af – og det vi har til fælles.

Interessante foredragsholdere – og ekskursioner med deraf følgende debatter gjorde opholdet til spændende og givende oplevelse.

Næste års højskolekursus afvikles på seniorhøjskolen i Nørre Nissum, 19. – 25. juni.

Tidligere på sommeren drøftede Ole Kirk og undertegnede programindholdet for kurset med kursuslederen Asger Gyldenkærne.

Titlen er VESTKYSTEN OG LIMFJORDENfortællinger og ekskursioner.

Programmet ligger klar ved udgangen.

Årsmøde 2019

Mødet holdes på Koldkærgård – og det er vort håb i bestyrelsen, at mange vil deltage.

Til Jer der er kommet her i dag vil vi takke for fremmødet – men generelt takke for opbakning til vore arrangementer.

Personligt vil jeg takke bestyrelseskolleger for.

Ad 4. Regnskab og budget ved kassereren

Regnskabet for 2017-18 kom ud med et underskud på 35.288,14 kr. Egenkapitalen pr. 30. juni 2018 er på 130.518,27 kr. Underskuddet skyldes en udgift til sikkerhed vedr. foredragsholder Flemming Rose til årsmødet 2017 og til at etablere en ny hjemmeside. Vi får dog 10.000 kr. retur for den opkrævede moms til årsmøde 2017. Underskuddet kan forklares og der er en fornuftig egenkapital. Vi har igen i år modtaget restkapitalen fra en nedlagt agronomklub. I år er det 7390 kr. fra Sønderjysk Agronomklub. Desuden 9030 kr. i tilskud fra JA.

Regnskabet er revideret af revisorerne Anton Kristensen og Anders Frederiksen og godkendt uden bemærkninger.

Regnskab for 2017-18 og budget 2018-19 blev godkendt af generalforsamlingen. Kontingent 2018-19 er uændret på 150 kr. pr medlem.

Ad 5. Indkomne forslag.

Ingen.

Ad 6. Valg

 1. Bestyrelsen: Genvalg af Poul Agergaard, Johannes Christensen og Ole Kirk (for 1 år)

b) Suppleant til bestyrelsen: Ole Klejs Hansen

c) Revisor: Genvalg af Anton Kristensen

d) Revisorsuppleant: Ragner Aagaard

Ad 7. Eventuelt.

Intet.

Formanden takkede dirigent Lars Asserhøj for god styring af generalforsamling.

/ Inger Olsen, sekretær