Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

referat august 2017

Referat af møde i bestyrelsen for DanskeSeniorAgronomer

Mødet blev holdt torsdag den 3. august 2017 hos Hanna og Ole

I mødet deltog: Poul Agergaard, Niels Elvstrøm, Sigurd Østergaard, Johannes Christensen og Ole Kirk

Pigerne var inviteret med til Aarhus. Mens drengene holdt møde besøgte pigerne AROS.

Referent: Ole Kirk

Til mødet forelå følgende dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden

  2. Årsmødet 2017

  3. Generalforsamling 2017

  4. Årsmødet 2018

  5. Rejseaktiviteter

  6. Højskoleophold

  7. Nyt fra kassereren og øvrige medlemmer

  8. Eventuelt herunder næste møde

 

Ad 1 – Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2 – Årsmødet 2017
Årsmødet holdes den 1. september 2017 på Kalø Landboskole.
Alle aftale skulle være på plads i henhold til det fastlagte program.
Igen i år kommer vi ud med et overskud på godt 10.000 kr., hvilket skyldes et tilskud fra JA og en donation fra en forening, som er ophørt.
Der er 248 betalende medlemmer. Vi har gennemført en oprydning i medlemskredsen, hvor de, der har været i restance i mere end to år, er slettet.

Ad 3 – Generalforsamling
Her skulle alle aftale også være på plads. Der er givet tilsagn om at stille op til diverse poster, som foreslået af bestyrelsen, jf. den udsendte dagsorden.
Tage Enevoldsen har givet tilsagn om at være dirigent.


Ad 4 – Årsmøde 2018
Årsmødet i 2018 holdes den 7. september på Landbohøjskolen.
De første aftaler om afvikling af årsmødet er forhåndsaftalt med højskolen.

Ad 5 – Rejseaktiviteter
Der er tilmeldt 27 til rejsen til Nordspanien 25. september – 2. oktober 2017 
Sigurd pegede på, at vi før havde drøftet en tur til Mosel med en afstikke til Holland for at se tulipanerne blomstre. Turen kunne evt. afvikles sidst i april 2018.
Sigurd undersøger hos Albatros, hvad en tur til USA vil koste, hvis den udbydes med det meste inklusiv i prisen. Der kan evt. blive tale om en 11 dags tur.
Ole foreslog en tur til Portugal med Best Travel i maj måned 2018 eller til efteråret 2018.
Der arbejdes videre med de 3 forslag.

Ad 6 – Højskoleophold 2018
Højskolekurset holdes i 2018 i uge 25 Grundtvigs Højskole/Frederiksborg Højskole.
Poul og Niels besøger højskolen for at drøfte opholdet nærmere.

Ad 7 – Nyt fra kassereren og øvrige medlemmer
Der var ikke yderligere meddelelser.

Ad 8 – Eventuelt
Det blev oplyst, at der var faldet mange rosende ord om opholdet på Løgumkloster Refugium, hvilket er rart at høre.
Næste bestyrelsesmøde holdes enten den 9. eller 10. oktober 2017 hos Ellen&Poul i Ringkøbing