Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

referat December 2016

Referat af møde i bestyrelsen for DanskeSeniorAgronomer

Mødet blev holdt mandag den 5. december 2016 hos Kirsten og Niels Elvstrøm, Harlev.
I mødet deltog: Poul Agergaard, Niels Elvstrøm, Sigurd Østergaard, Johannes Christensen og Ole Kirk.

Kirsten og Niels havde inviteret vores hustruer med. De mødte op bortset fra Elsa, som var forhindret. 
Mens vi holdt møde drog pigerne på “shopping” til Aarhus.

Referent: Ole Kirk

Til mødet forelå følgende dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden

  2. Højskolekurser

  3. Årsmøder

  4. Rejser

  5. Meddelelser

  6. Eventuelt, herunder næste møde


Ad 1 – Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
 

Ad 2 – Højskolekurser
Vi har modtaget et oplæg fra forstanderen på Løgumkloster Refugium Helle Skårup til opholdet på Løgumkloster Refugium 18. – 24. juni 2017. 
Oplægget blev gennemgået. Der blev aftalt nogle ændringer, som kommer ind i programmet, hvorefter den gøres færdig til udsendelse.

Prisen for opholdet bliver 4.800 kr. pr. person. De, der skal have enkeltværelse skal betale samme pris.
Vi får en pris for hvor meget der skal betales ekstra hvis man ønsker at komme lørdag eftermiddag eller søndag morgen for at overvære gudstjenesten i kirken søndag den 18. juni.
Vi tager imod tilmelding og betaling.
Program m.v. skal gerne sendes ud i løbet af næste uge.

I 2018 er aftalt højskolekurset holdes på Frederiksborg Højskole – Grundtvigs Højskole.
 

Ad 3 – Årsmøder
Aftalen om at afholde næste års årsmøde på Kalø Landboskole fredag den 1. september er på plads.

Prisen for forplejning m.v. bliver ca. 300 kr. Dertil kommer udgifter til foredragsholder m.v.
Forslag til mulige indlægsholdere blev drøftet. Poul kontakter efter en prioriteret liste.
På årsmødet blev fremsat ønsker om at få en kort briefing om pensionsforholdene. Ole kontakter mulig indleder.
Sidst på eftermiddagen inden “middag” aflægges besøg hos Jagt- og vildtforvaltningsskolen ved Kalø samt Danmarks Jagtforbund. Ole kontakter kontaktperson.
Programmet for årsmødet færdiggøres på næste bestyrelsesmøde.

I 2018 forsøger vi, om årsmødet kan holdes på Landbohøjskolen. Ole undersøger.
 

Ad 4 – Rejser
Rejsen til De Vestindiske Øer er aflyst på grund af manglende tilslutning.

Til turen til Tolo 20. -27. april 2017 er der foreløbig tilmeldt 28. Maks er 40. Tilmeldingsfristen er den 16. december.

Der er planlagt en tur til Nordspanien 25. september- 2. oktober 2017. Sigurd og Poul forhandler programmet endelig på plads, så det kan udsendes medio marts 2017.

I 2018 planlægges en tur til Alsace i maj måned – Poul kontakter fætteren om programmet.
Sigurd undersøger forskellige muligheder for at komme til USA i efteråret 2018.
 

Ad 5 – Meddelelser
Johannes oplyste, at 240 foreløbig har betalt kontingent. Der er 39, som vil blive rykket.
Banksaldoen er 165.832,92 kr.

Ole har haft kontakt til Jord&Viden som vil omtale foreningen i næste udgivelse. 
Fremadrettet kan vi uden beregning få en omtale af vores forskellige arrangementer. (N.B. Vi er omtalt i nummeret i december).
 

Ad 6 – Eventuelt, herunder næste møde
Det blev aftalt, at næste møde holdes mandag den 10. april 2017, kl. 10.00 hos Kirsten og Johannes i Rødekro.