Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

referat Oktober 2016

Referat af møde i bestyrelsen for DanskeSeniorAgronomer

Mødet blev holdt torsdag den 13. oktober 2016, hos Løgumkloster Refugium, Løgumkloster.

I mødet deltog: Poul Agergaard, Niels Elvstrøm, Sigurd Østergaard, Johannes Christensen og Ole Kirk.

Referent Ole Kirk

Til mødet forelå følgende dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Årsmøde 2017
  3. Højskolekursus 2017
  4. Rejseaktiviteter
  5. Nye medlemmer?
  6. Meddelelser
  7. Eventuelt, herunder næste møde

Ad 1 – Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
 

Ad 2 – Årsmøde 2017
Aftalen om at afholde næste årsmøde på Kalø Landboskole er på plads.
Mødet holdes fredag den 1. september 2017. 
Ole Kontakter skolen for at aftale nærmere om pris for opholdet.
Program for årsmødet drøftes på næste bestyrelsesmøde.
 

Ad 3 – Højskolekursus 2017
Formålet med at afholde bestyrelsesmødet på Løgumkloster var bl.a. at drøfte om næste års højskolekursus skulle afholdes der.
Efter en kort drøftelse blev det besluttet, at det skal det. Kurset holdes i uge 25 fra den 18. – 24. juni 2017.
Der var herefter en længere drøftelse med forstanderen Helle Skaarup og kursets afvikling og indhold. 

Det vil bliv et ophold vekslende mellem ture rundt i det sønderjyske og foredrag m.v. på Refugiet.
Der er 39 dobbeltværelse og 8 enkeltværelse, d.v.s. plads til 84 personer.
Der vil sandsynligvis ikke være andre end os i uge 25.

Prisen er ikke endelig fastlagt endnu men det bliver ca. 5.000 kr. pr. deltager. 
er gives ikke tilskud derfor lidt dyrere end hvis det afholdes på en af højskolerne.

Vi drøftede udkast til program, som Helle vil renskrive og sende til os i uge 43.
Vi satser på at kunne udsende endelig program med tilmelding sidst i november 2016. 
 

Ad 4 – rejseaktiviteter
Der er p.t. tilmeldt 7 til rejsen til De Vestindiske Øer foråret 2017. Ole udsender en reminder.

Johannes omdelte forslag til en rejse til Grækenland den 20. – 27. april 2017. 
Rejsen er tilrettelagt sammen med Molsrejser og går til TOLO, Grækenland. Prisen for rejsen bliver ca. 10.000 kr. pr. person.
Johannes aftaler det endelige program med Molsrejser, så program m.v. kan udsendes i november/december.

Sigurd kommer med forslag til en rejse til Nordspanien i efteråret 2017.
 

Ad 5 – nye medlemmer?
Bestyrelsen kan konstatere at medlemstallet er faldende. Det kniber med at få fat i nye medlemmer. 
Vi vil forsøge at få en aftale med Jord&Viden om foreningens aktiviteter kan omtales i bladet, herunder også henvisning til hjemmesiden. Ole kontakter Jord&Viden.
Et flertal i bestyrelsen er ikke indstillet på at lukke op for at personer med anden uddannelse kan blive medlemmer.
 

Ad 6 – meddelelser
Johannes omdelte regnskab for perioden 1. juli – 9. september 2016. 
231 medlemmer har betalt kontingent. Johannes skriver til de der ikke har betalt.
Der er dog kommet en del udmeldelse fortrinsvis på grund af alder.

Årsmødet har givet et underskud på 13.048,82 kr. Der er senere kommet tilskud fra JA på 9.402,90 kr., hvilket pyntede på resultatet. Der er herefter en bankbeholdning på over 160.000 kr.
 

Ad 7 – Eventuelt, herunder næste møde
Næste møde holdes hos Kirsten og Niels i Harlev mandag den 5. december 2016