Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

referat december 2015

Referat af møde i bestyrelsen for DanskeSeniorAgronomer

Mødet blev holdt fredag den 11. december 2015 hos Hanna&Ole i Højbjerg

I mødet deltog: Poul Agergaard, Niels Elvstrøm, Johannes Christensen, Sigurd Østergaard og Ole Kirk

Til mødet foreslås følgende dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Årsmødet 2016 og 2017
  3. Højskolekursus 2016 og 2017
  4. Et kortere kursus
  5. Rejseaktiviteter
  6. Meddelelser – alle
  7. Eventuelt, herunder næste møde
     

Ad 1 – Godkendelse af dagsorden
Forslaget til dagsorden blev godkendt.

Ad 2 – Årsmødet 2016 og 2017
Årsmødet i 2016 holdes på Lundbæk Landboskole i Nibe, fredag den 2. september.
Årsmødet afvikles på samme måde som det er sket de sidste to år, hvor der sluttes med lidt spisning, inden vi drager hver til sit.
Der blev diskuteret hvilke personer, der skulle kontaktes om indlæg/foredrag på årsmødet. Der blev udarbejdet en prioriteret liste. Poul kontakter.
Eftermiddagens udflugt bliver nok til Aalborg/Lindholm Høje, Domkirken, Musikhuset, Museum under jorden. Fastlægges endelig ved næste bestyrelsesmøde.

Årsmødet i 2017 kan blive enten på Kalø Landboskole eller Ribe Kjærgaard. Det bliver fredag den 1. september.

Ad 3 – Højskolekursus 2016 og 2017
Der er p.t. tilmeldt 50 personer til højskolekurset 2016 på Nørgaards Højskole i Bjerringbro.
Kurset holdes fra den 19. til den 25. juni 2016. Bestyrelsens kontaktperson er Poul.
Der sendes en reminder ud om kurset.

Kurset i 2017 kan evt. blive på Ollerup. Undersøges nærmere af den højskoleansvarlige.

Ad 4 – Et kortere kursus
Der bliver ikke udbudt et kort 3-dags kursus i 2016.

Ad 5 – Rejseaktiviteter
Der er udbudt to turer til Japan i maj 2016. Første tur er fuldtegnet. Der er ledige pladser på anden tur, men begge ture gennemføres. Der flyttes evt. nogle fra første hold til andet hold. Første hold har afgang den 16. maj andet hold den 25. maj. Bestyrelsens repræsentanter bliver på første hold Niels Elvstrøm og på andet hold Ole Kirk.

Sigurd har foreslået en tur fra den 18. – 24. august 2016 til de Baltiske lande med Ans Rejser. Forslag til program blev omdelt. Det undersøges, om der kan komme et landbrugsbesøg ind i programmet.
Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med forslaget. Det er efterfølgende aftalt, at Sigurd Østergaard, Niels Gert Nielsen og Ole Kirk mødes med Ans rejser først i det nye år for at drøfte det endelig program. Bestyrelsens repræsentant på turen bliver Sigurd.

Sigurd undersøger, om der kan udbydes en rejse til Nordspanien i oktober 2016.

Niels og Ole undersøger, om der kan udbydes en rejse til De Vestindiske Øer i foråret 2017.

Sigurd undersøger, om der kan udbydes en flodtur op ad Mosel i efteråret 2017.

I første halvår af 2018 overvejes en rejse til Peru/Bolivia.

Ad 6 – Meddelelser
Johannes orienterede om det foreløbige regnskab fra 1/7 – 7/12 – 2015.
Regnskabet viser et mindre underskud på knap 3.000 kr. Vi har fået et tilskud til årsmødet fra JA på godt 10.000 kr. Bankbeholdningen er på godt 163.000 kr.

Alt i alt et tilfredsstillende resultat.
Ole orienterede om, at det er gået lidt træg med at få hjemmesiden ajourført, men at det forhåbentligt nu er løst.

Ad 7 – Eventuelt, herunder næste møde
Næste møde holdes den 1. februar 2016, kl. 10.00 hos Ellen og Poul i Ringkøbing.