Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Referat af generalforsamling i DSA 2014

Generalforsamlingen blev holdt på Asmildkloster Landbrugsskole, Viborg fredag den 5. september 2014

Til generalforsamlingen forelå følgende 

Dagsorden

 1. Velkomst ved formanden
 2. valg af dirigent og stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden m.fl.
 4. regnskab og budget ved kassereren
 5. Indkomne forslag
 6. Valg
   

  1. Bestyrelsen 
   På valg er Poul Agergaard (villig til genvalg)
   Johannes Christensen (villig til genvalg)
    
  2. Suppleant til bestyrelsen 
   På valg er Sigurd Østergaard (villig til genvalg)
    
  3. Revisor 
   På valg er Jens Jensen (ønsker ikke genvalg)
   Bestyrelsen foreslår valg af Anton Kristensen
    
  4. Revisorsuppleant
   Bestyrelsen foreslår valg af Ragner Aagaard
 7. Eventuelt

Ad 1 – Velkomst
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Ad 2 – Valg af dirigent og stemmetællere
Anton Hjortshøj blev foreslået og valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at der var rettidigt indkaldt til generalforsamlingen, hvorfor generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Til stemmetællere blev herefter valgt Niels Lauridsen og Johannes Rosendahl.

Ad 3 – Bestyrelsens beretning 
Formanden startede beretningen med et citat af Halfdan Rasmussen:

Livet er en morgengave
Sjælen er et pilgrimskor
Der står krokus i min have
Der står øller på mit bord
Under himlen hænger lærken
Som et fjernt bevinget frø
For en lærke tænker hverken
På at kæmpe eller dø

Her er fredelig og stille
Her er ingen larm og støj
Jeg har sået kruspersille
Og et brev med pure løg
Lad al verden slå for panden
Og bekæmpe spe med spot
Jeg vil enes med hinanden
Og mig selv og ha’ det godt

Dette sidste “enes med hinanden – og ha’ det godt” er det vi vil – og er gode til, når vi er sammen på ture, på højskole og lignende.

Året startede med fejring af DSA´s 25–års jubilæum på Brandbjerg Højskole. Bestyrelsen håber – og det er da også vort indtryk – at deltagerne fandt programmet for dette 2–dags arrangement spændende og givende.

Sidste år kunne jeg bringe en hilsen fra én af foreningens medstiftere, Jørgen Larsen-Ledet. Det kan jeg igen i år, idet den nu 100-årige har sendt et takkekort for vores udviste opmærksomhed på dagen.

Vores ihærdige sekretær – Ole – gør en stor indsats for at holde hjemmeside ajour. Dette gøres sammen med vores webmaster.

At det i dag er både nemmere, hurtigere og billige at komme i kontakt med det enkelte medlem end tidligere fornærmer jeg vist ikke nogen ved at sige. Det betyder også, at hvis I som enkeltperson eller gruppe har noget på hjerte, som I mener andre skal delagtiggøres i, ja så er det blot at trykke på sendknappen efter formulering af budskabet.

Medlemstallet er nogenlunde konstant 330 aktive og passive, mod sidste år 335.
Det ser vi fra bestyrelsens side ingen problemer i. Vi er af den opfattelse, at størrelsen for en forening som vor, i sig selv ikke har nogen værdi. Men det ligger os på sinde, at de senioragronomer, der ønsker at være medlemmer, også får chancen for at blive det.
Eller sagt på anden måde, at vi har opfyldt vores naturlige forpligtelse til at orientere om foreningens eksistens, og at vores program svarer til det I som medlemmer ønsker.

Hvad gør vi så aktivt?
Ud fra Jord&Videns fødselsdagsliste sendes en hilsen og lykønskning med 60-årsdagen. Vi vedlægger vores folde indeholdende vores vedtægter og oversigt over foreningens aktiviteter, og naturligvis med tilbud om medlemskab. Vel vidende, at ikke alle er medlem af agronomforeningen har vi i dag medbragt et antal eksemplarer af folderen, som I kan aflevere til potentielle emner.

Ud over jubilæumsmødet i september 2013 er der føjet yderligere 2 rejseaktiviteter til de i forvejen 36 afholdte rejser.
Mere udførlige rejsebeskrivelser og billeder kan findes på hjemmeside, derfor gives der kun en kort omtale her.

5. – 11. maj 2014 blev afviklet en 7-dages tur til Irland med 23 deltagere. Turen var planlagt af Carsten Christensen i samarbejde med Dumas-Johansen Rejser.
Turen blev en stor oplevelse og noget anderledes end almindelige rejser til Irland. Bl.a. fordi en stor del af turen gik til Nordirland den engelske del – med besøg i Londonderry og Belfast. Turleder var Johannes Christensen.

1. 9. juni 2014 afviklede DSA sin første “højskolerejse” til Normandiet. Denne betegnelse kommer vel nærmest af, at vi i bestyrelsen på et tidspunkt havde regnet med, at denne aktivitet skulle udgøre årets højskoleophold. Men også fordi hovedparten af rejsens indhold var foreslået af en meget erfaren højskolemand og rejseleder Erling Agergaard. Niels Elvstrøms fingeraftryk var også med i programmet.
Det, at turen var bygget op omkring 70 –årsdagen for landgangen i Normandiet kom på mange måder til at præge forløbet. Dels var der ufattelig mange mennesker, dels var der mange specialaktiviteter p.g.a. jubilæet, hvor vi bl.a. mødte og talte med veteraner, der havde deltaget i landgangen.
Også denne rejser er mere udførligt beskrevet på hjemmeside. Men én konkret og bevægende begivenhed skal nævnes, nemlig besøget ved mindesmærket for faldne danske sømænd. Et mindesmærke, der blev rejst for ca. 20 år siden, men først nu i 70-året efter indsatsen er der ydet fuld anerkendelse som invasionsdeltager.
Efter at Tage Enevoldsen havde nedlagt en blomsterbuket holdt Arne Nielsen en kort tale. Herefter blev sunget “Der er et yndigt land”. Alle var berørt af de faldnes store indsats og bidrag til et frit Europa.
Normandiets natur, kultur og historiske bygninger fik de 50 deltagere et godt indblik i på denne veltilrettelagte tur med en særdeles kompetent rejseleder.

Årets højskoleophold var i år efter mange medlemmers ønske henlagt til Rude Strand Seniorhøjskole i perioden 2. – 8. juli 2014.
Emnet var “Du danske friske Strand” . Alene skolens beliggenhed berettiger til denne overskrift, men også 3 heldagsudflugter, bl.a. til Samsø oplevedes den smukke Østjyske natur af 60 deltagere.

En planlagt tur til USA/Canada måtte desværre aflyse på grund af for lille tilslutning.

Planlagte aktiviteter 2015 ser foreløbig således ud

 1. Rejse til Andalusien i uge 21, 2015
 2. Højskoleophold på Højskolen Østersøen, Aabenraa 21. – 27. juni 2015
 3. Årsmøde fredag den 4, september 2015 på Gråsten Landbrusskole, Gråsten
 4. Japan??
 5. 3- dages arrangement?
 6. ???

Bestyrelsen arbejder sker dels ved hjælp af mails og telefonen, men at være sammen er mere udviklende m.h.t. planlægning Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder i årets løb.

Vil slutter med at sige tak for den opbakning vi oplever til vores aktiviteter – tak for lysten til at “enes med hinanden – og ha’ det godt”
Tak til bestyrelseskollegaer for godt og konstruktivt samarbejde.

Beretningen blev godkendt.

Ad 4 – regnskab og budget
Årsregnskabet viste et overskud på 20.049,50 kr. mod et kalkuleret underskud på minus 6.500 kr. Forskellen skyldes bl.a. tilskud samt flere indtægter på rejseaktiviteterne.
Formuen er herefter på 150.153,72 kr.

For 2014/15 foreslås et budget med et underskud på 6.500 kr. ved uændret kontingent på 150 kr. for aktive medlemmer.

Regnskab og buget blev godkendt.

Ad 5 – Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 6 – Valg
Poul Agergaard og Johannes Christensen blev genvalgt til bestyrelsen.
Sigurd Østergaard blev genvalgt som suppleant.
Anton Kristensen blev valgt som revisor.
Ragner Aagaard blev valgt til revisorsuppleant.

Ad 7 – Eventuelt
Her var intet.

Dirigenten kunne herefter slutte generalforsamlingen.