Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

referat august 2014

 

Referat af møde i bestyrelsen for DSA

Mødet blev holdt torsdag den 14. august 2014 på Gråsten Landbrugsskole

I mødet deltog Poul Agergaard, Niels Elvstrøm, Carsten Christensen, Johannes Christensen og Ole Kirk.

Referent Ole Kirk

Til mødet forelå følgende dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Årsmødet 2014 samt fastlæggelse af dato og sted for 2015
 3. Højskolekursus 2015
 4. Rejser 2015
 5. Regnskabet 2013/14
 6. Meddelelser, herunder evaluering af aktiviteterne i 2013/14
 7. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde

 

Ad 1 – Godkendelse af dagsorden
Godkendt
 

Ad 2 – Årsmødet 2014 samt fastlæggelse af dato og sted for 2015
Aftalerne om afvikling af årsmødet 2014 er på plads. Skolen sørger for busser.
Poul drøfter nærmere med Henning Ringgaard Lauridsen, hvordan rundturen i Viborg afvikles.
Der pt. tilmeldt 85. Der er udsendt reminder.
Johannes har søgt om tilskud til årsmødet hos Dansk Agronomforening.
Til generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå, at Michael Christensen, Viborg vælges til dirigent. Poul kontakter Michael.

Årsmødet 2015 bliver på Gråsten Landbrugsskole fredag den 4. september.
 

Ad 3 – Højskolekursus 2015
Næste års højskolekursus afholdes på Østersøen Højskole i Aabenraa. Det gamle hotel Hvide Hus.
Kurset holdes i uge 26 fra den 21. – 27. juni 2015.
Vi får tilsendt udkast til program fra skolen i henhold til det bestyrelsen drøftede med forstanderen og en af lærerne ved et møde torsdag den 14. august 2014 på skolen.
Prisen for opholdet bliver ca. 4.000 kr.
Der kan maks. deltage 60 personer.
Johannes bliver tovholder på kurset.

En evt. “højskolerejse” til Israel er pt. lagt på is på grund af krigen i området.
 

Ad 4 – Rejser 2015
Carsten har sammen med Best Travel rejser udarbejdet forslag til en rejse til Andalusien. Forslaget blev godkendt.
Det er planen at rejsen afvikles fra den 4. – 10. maj 2015. Så snart aftalerne er på plads udbydes rejsen.
Carsten arbejder også vider med et “kursus” med 3 overnatninger på Løgumkloster Refugium til efteråret 2015. Løgumkloster Refugium er et gammelt kloster. Prisen for et ophold bliver ca. 4.000 kr.

Det undersøges, om der kan udbydes en tur til Japan i 2016.
Niels kontakter Knud Buch Jespersen, som har rejst meget i Japan, da han var ansat i den Internationale afdeling på VFL.
 

Ad 5 – Regnskabet 2013/14
Johannes omdelte udkast til regnskab for 2013 – 14. Det viser et overskud på 20.049,50 kr. Formuen er herefter 150.153,72 kr.
Der kalkuleres med et mindre underskud i 2014-15 ved uændret kontingent.
 

Ad 6 – Meddelelser, herunder evaluering af aktiviteterne i 2013/14

Evalueringer

 • Årsmødet/jubilæet fint arrangement, som blev afviklet til alles tilfredshed
 • Turen på De Russiske Floder – pragtfuld tur
 • Turen til Irland blev gennemført til alles tilfredshed. Johannes udarbejder kort referat fra turen til hjemmesiden
 • Turen til Normandiet blev en særdeles vellykket tur med mange oplevelser, dygtig guid og chauffør m.v. Niels udarbejder kort referat til hjemmesiden
 • Højskolekurset på Rude Strand havde også et rigtig godt forløb, dog var samarbejdet med skolen på enkelte punkter lidt for firkantede. Et par af deltagerne fandt, at middagspausen var lidt for lang. De ville måske også gerne have sluppet for at rydde op efter måltiderne og selv dække bord, men det hører vel med til et godt højskoleophold for pensionister.
   

Ad 7 – Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde
Johannes pegede på, at det måske bliver nødvendig at ændre vedtægterne på grund af fusionsplaner. Herom senere.

 

Næste møde afholdes fredag den 31. oktober 2014, kl. 10.00 hos Hanna og Ole i Højbjerg. Der holdes dog et kort møde i forlængelse af årsmødet.