Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Til medlemmerne   29. oktober 2011

Referat af bestyrelsesmødet i bestyrelsen for DanskeSeniorAgronomer onsdag den 12. oktober 2011, kl. 10.00

Mødet blev holdt hos Kirsten og Niels Elvstrøm.

Til steder var: Poul Agergaard, Niels Elvstrøm, Karlo Bech og Ole Kirk

Til mødet forelå følgende dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 2. september 2011
 2. Meddelelser fra formanden og sekretæren
 3. Plan for årsmødet 2012
 4. Evaluering af højskolekursus 2011 og drøftelse af kurset for 2012
 5. Generel drøftelse af foreningens virke
 6. Revision af folde til medlemserhvervelse
 7. Drøftelse af bestyrelsens udgifter
 8. Rejseaktiviteter
 9. Foreningens økonomi
 10. Indførelse af nye medlemmer i bestyrelsesarbejdet
 11. Næste møde
 12. Eventuelt

Indledningsvis blev dagsordenen godkendt.

Ad 1 – Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 2. september 2011. 
I referatet fra generalforsamlingen den 2. september 2011 tilføjes under aktuelt, at formanden rettede en varm tak til Jens Wulff for aktiv deltagelse i bestyrelsesarbejdet i 6 år, heraf de sidste 4 år som sekretær. Det blev belønnet med en vingave.

Ad 2 – Meddelelser fra formanden og sekretæren
Det undersøges, om der kan tilføjes mobilnr. på medlemslisten (sekretæren).
Alle der ikke har oplyst mailadresse kontaktes med henblik på ajourføring af medlemsoplysningerne. Opgaven fordeles mellem Poul, Karlo og Ole.

Ad 3 – Plan for årsmødet 2012
Årsmødet holdes på Dansk Landbrugsmuseum (DLM) Gl. Estrup fredag den 7. september 2012. Kontaktperson DLM er Bodil Jensen. DLM har lokale til afholdelse af årsmødet. Vi skal evt. spise i to forskellige lokaler.
Foreløbigt program:

 • En foredragsholder udefra
 • Resten af programmet tilrettelægges sammen med DLM
 • Generalforsamling. På valg er Poul Agergaard (modtager genvalg) op Karlo Bech (modtager ikke genvalg)

Ad 4 – Evaluering af højskolekursus 2011 og drøftelse af kurset for 2012
Højskolekurset på Christianslyst har haft et fremragende forløb. Der blev afholdt 2 kurser med 60 deltagere hver gang. Kurset var tilrettelagt af Niels Elvstrøm, som også har stået for indgåelse af aftaler med indledere mv. Alle var rigtig godt tilfreds med opholdet. Godt gået Niels og stor tak.

Kurset i 2012 holdes på Marielyst, Falster i uge 27 fra den 1. juli til den 7. juli.
Skolen har 60 værelser med plads til 84 kursister
Skolen har sendt forslag til foreløbigt program. Revideret program sendes ud til medlemmerne snarest muligt sammen med tilmeldelsesformular.
Prisen for opholdet er 3.950 kr. Tillæg for enkeltværelse er 350 kr.
Karlo Bech er kontaktperson til skolen.

Ad 5 – generel drøftelse af foreningens virke
Bestyrelsen modtager gerne forslag fra medlemmerne til nye aktiviteter. Med hensyn til rejseaktiviteter overvejes ture med kortere et forløb både udenlands og indenlands – se punkt 8.
Bestyrelsen er også åbne for, at andre medlemmer end bestyrelsesmedlemmerne hjælper med afvikling af forskellige aktiviteter. Den overordnede ansvar er dog altid bestyrelsens.

Ad 6 – Revision af folder til medlemserhvervelse
Folder til medlemserhvervelse revideres. Der trykkes ca. 100 i en grønlig farve (sekretæren).

Ad 7 – Drøftelse af bestyrelsens udgifter
Bestyrelsesmøderne holdes på skift hos bestyrelsesmedlemmerne. Den der holder mødet får 500 kr. til dækning af udgifterne til forplejning mv.
Kørselsudgifterne er i de senere år betalt efter Statens højeste takster. Det ændres således af hvert medlem fremover får et fast beløb på2.500 kr./år til dækning af udgifterne til kørsel.
Der ud over afregnes bestyrelsen som følge:

 • Formanden får 1.000 kr./år
 • Næstformanden får 500 kr./år
 • Sekretæren får 3.000 kr./år
 • Kassereren får 1.500 kr./år
 • Rejsearrangøren får 500 kr./år

Beløbene udbetales til dækning af telefonudgifter o.lign.
Udgifter til køb af frimærker, konvolutter mv. afregnes efter regning.

Ad 8 – Rejseaktiviteter
Indien – Nepal turen afvikles 1. november til 13. november 2011 med 32 deltagere.
Cambodia turen afvikles fra 7. januar til 19. januar 2012 med 15 deltagere (evt. 4 mere).

I efteråret 2012 planlægges en tur til Dolomitterne – Nord Italien/Østrig, Tyrol.
I 2013 afvikles evt. et krydstogt i Filippinerne med et mindre skib til ca. 40 personer.

Det overvejes at arrangere kortere ture med 2 til 3 overnatninger. Følgende overvejes:
-Hamborg med sejltur på Slien eller Elben, Lüneberg Heide, Lauenberg
-Stokholm eller andre storbyer f.eks. Sct. Petersborg
-Nr. Vosborg
-Cruise i Østersøen
-m.fl.

Ad 9 – Foreningens økonomi
Økonomien er ok.
Der udsendes opkrævning af kontingent snarest muligt (sekretæren).
Aktiver betaler 150 kr./år, passive 0 kr.
Det overvejes om passive skal betale fremover, evt. et mindre beløb. Drøftes senere.

Ad 10 – Indførelse af nye medlemmer i bestyrelsesarbejdet
For at få en glidende overgang mellem afgående bestyrelsesmedlemmer og nye overvejes det om suppleanten skal med til bestyrelsesmøderne evt. det sidste inden generalforsamlingen.
Spørgsmålet drøftes på et senere møde.

Ad 11 – Næste møde
Følgende møder blev aftalt:

 1. Der holdes et telefonmøde i slutningen af november/begyndelsen af december for at drøfte rejseaktiviteterne
 2. Der holdes møde med Dansk Landbrugsmuseum på museet onsdag den 21. marts 2012, kl. 10-14
 3. Det udvidede bestyrelsesmøde holdes hos Sigrid og Karlo Bech den 22. og 23. august 2012 (uge 34)

Ad 12 – Eventuelt
Næstformanden får fremadrettet (efter 2012) ansvar for højskolekurserne, hvilket omfatter kontakt/program/aftaler, dog altid efter drøftelse med bestyrelsen. Afvikling/kursusledelse aftales fra gang til gang.

Referent Ole Kirk