Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Til medlemmerne   3. september 2011

Referat af generalforsamlingen fredag den 2. september 2011 på Landbrugsskolen Sjælland, Høng.

Dagsorden:

 

  1. Velkomst ved formanden.
  2. Valg af stemmetællere og dirigent.
  3. Bestyrelsens beretning ved formanden.
  4. Regnskabsberetning og budget ved kassereren.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg.

a). Bestyrelse:
På valg er Niels Elvstrøm ( villig til genvalg).
Carsten Christensen ( villig til genvalg).
Jens Wulff ( modtager ikke genvalg).

b). Suppleant til bestyrelsen:
Erhardt Franzen (modtager ikke genvalg)

c). Revisor:
Jens Urskov (modtager ikke genvalg).

d). Revisorsuppleant:
Anders Frederiksen (villig til genvalg)

 1. Eventuelt.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Elvstrøm og Carsten Christensen, samt nyvalg af Ole Kirk til bestyrelsen. 
Som suppleant foreslår bestyrelsen Johannes P. Christensen.
Som revisor foreslår bestyrelsen Anders Frederiksen og som revisorsuppleant Gerner Larsen.

 

 

 

Ad. Pkt. 1. Velkomst ved formanden

Poul Agergaard bød velkommen og oplyste, at der var 104 deltagere tilmeldt, fordelt på 58 aktive og 46 ledsagere og passive medlemmer.

Ad. Pkt. 2. Valg af stemmetællere og dirigent

Som stemmetællere valgtes Arne Nielsen og Tage Enevoldsen
Som dirigent valgtes Hans Helge Pedersen.

Ad. Pkt. 3. Bestyrelsens beretning ved formanden

Indledning: 
Bestyrelsen i DanskeSeniorAgronomer vil gerne indlede vores årsberetning med en varm tak til vore medlemmer, for den opbakning I giver foreningen i årets løb ved at deltage i de arrangementer, vi tilrettelægger.

Men ikke mindst ved aktivt og positivt at medvirke til, at arrangementerne bliver gode oplevelser for os alle.

Medlemskontakt/information: 
Det vil sikkert være bekendt, at vi i bestyrelsen har lagt meget vægt på den elektroniske behandling af oplæg til bestyrelsen og i kontakten til medlemmerne.

Her kan vi henvise til den omfattende hjemmeside, som vi har liggende på en af de anerkendte servere.

Hjemmesiden som findes på internettet under navnet www.senioragronomer.dker nu også blevet sikret adgang ved brug af www.danskesenioragronomer.dk

En del af oplysningerne på hjemmesiden kan læses direkte efter åbningen, medens alle registeroplysninger kun kan læses, hvis man har den nødvendige kode.

Formanden mindede om, at man åbner disse sider med sit eget navn og som kodeord skal anføre DSA.(man skal være opmærksom på, at DSA skal skrives med store bogstaver)

Oplysningerne på foreningens hjemmeside omfatter “Nyheder” fra bestyrelsen, herunder referater fra møder i bestyrelsen og generalforsamlingen. Der findes en oversigt over foreningens “Bestyrelse”, “Formål” og “Vedtægter”.

Derudover er der oplysning om de forskellige aktiviteter som f. eks. Højskolekurser, rejser og årsmødet. Under “Årsmøder” kan man se deltagerlisten til dette årsmøde, og man har kunnet tilmelde sig elektronisk. De der er tilmeldt pr. brev, er lagt ind på listen af sekretæren.

I kontakten til medlemmerne lægger vi meget vægt på, at vi kan benytte elektronisk post, som er hurtigere og meget billigere. Vi beder derfor om, at alle oplysninger om ny mailadresse, postadresse m.v. meddeles til sekretariatet.

Vi kan glæde os over et stabilt medlemstal. For tiden er vi således 329 aktive medlemmer, hvilket er en mindre fremgang.

Vi har endvidere 24 medlemmer uden stemmeret på generalforsamlingen. Denne gruppe omfatter husholdningslærere og enker efter tidligere medlemmer.

 

Rejseaktiviteter:

Afviklede rejser:
Efteråret 2010.PARAGUAY: 
Rejsen til Paraguay var arrangeret i samarbejde med Paraguay-Rejser. 
Rejsen afvikledes i perioden fra 6/11 til 23/11 og kostede 17.900 kr., hvilket var MEGET billig i betragtning af det omfattende program, som var tilrettelagt af Beatriz og Jan.  Der var 32 deltagere på turen.
Billeder fra – og beskrivelse af rejsen kan findes på foreningens hjemmeside.

Foråret 2011:CYKELKRYDSTOGT PÅ DONAU:
Rejsen var bestilt gennem Ruby-Rejser og foregik dels som sejlads på Donau og dels cykling langs Donau. 
Rejsen blev afviklet i perioden 6/5 – 15/5 og kostede 9.000 kr. Der var 61 deltagere på turen, som var meget anderledes end de ture, der ellers har været arrangeret af foreningen.

Rejser i det kommende år:
Efteråret 2011:INDIEN – NEPAL
Der er tilmeldt 32 deltagere til Indien-Nepal turen, som afvikles i perioden 1/11 – 13/11 i samarbejde med DaGama Travel.

Foråret 2012:Cambodia
Denne rejse afvikles 7/1 – 19/1 2012 og er tilrettelagt i samarbejde med Dumas-Johansen samt medlem af DSA, Helge Brunse, der har arbejdet med u-landsprojektet ADDA.
Rejselederen bliver en cambodiansk arkitekt, der taler dansk og rejsemålet er et land i fremgang – men et land der endnu ikke er overrendt af turister.
Desværre er der indtil årsmødet kun tilmeldt 10 og vi skal være minimum 20 for at turen gennemføres.
Det har bevirket, at programmet er genudsendt til medlemmerne og tilmeldingsfristen er forlænget til 15/9. Turen koster 19.000 kr.

Foråret eller efteråret 2012:DOLOMITTERNE
Turen til Dolomitterne i Nord Italien/Østrig, Tyrol vil blive tilrettelagt i samarbejde Best Travel og Henrik Kusk Christiansen.
Hvis Cambodiaturen aflyses vil vi forsøge at komme af sted i foråret. Ellers bliver det efteråret.

Rejser i 2013
I Samarbejde med Team-Benns undersøger vi mulighederne for et krydstogt i Filippinerne med et lille skib til ca. 40 personer. Der er tale om et af verdens mest eksotiske rejsemål.
Det bliver sikkert i jan/feb 2013 og kommer til at koste ca. 22.000 kr for 16 dage.

I efteråret 2013 er der tanker om en tur til Irland.

Højskolekursus v/ Niels Elvstrøm
DSA`s højskoleophold 2011 blev dobbelt grænseoverskridende – dels fordi aktiviteten foregik syd for grænsen – og dels fordi bestyrelsen selv havde planlagt indholdet.
Opholdet blev afviklet på “Christianslyst” ved Slesvig Fjord. Christianslyst er et idræts- og kursuscenter, der ejes af De Danske Ungdomsforeninger i Sydslesvig.

Temaet for opholdet var bredt og kan måske bedst beskrives ved en række spørgsmål:

 • Hvad vil det sige at være dansk og bo syd for grænsen eller tysker og bo nord for grænsen?

 • Hvorfor gik det så galt i 1864?

 • Hvorfor går grænsen netop hvor den går – og hvorfor blev den ikke flyttet efter maj 1945?

 • Hvordan havde Sydslesvigerne det under 1. og 2. verdenskrig?

 • Skoler, er det vigtig at der bliver undervist i og på dansk. Hvad med gymnasiet?

 • Kirken, er der danske kirker i Sydslesvig og prædikes der på dansk. Kirkelige handlinger?

 • Landbrugserhvervet – hvordan er betingelserne?

Til at fortælle om disse emner og spørgsmål, havde vi fået nogle meget kompetente personer til at komme til”Christianslyst”.
Vi er i den lykkelige situation, at de kompetente indledere igen er klar til at tage imod et nyt fuldtegnet hold på 60 deltagere den 2. oktober.

Næste års højskolekursus v/Niels Elvstrøm
Planen er, at næste års højskolekursus afholdes på Falster – nærmere betegnet PENSIONIST-HØJSKOLEN MARIELYST – højskolen for aktive seniorer.

Kurset afholdes fra søndag 1/7 – lørdag 7/7 (uge 27). Vi havde gerne set, at vi kunne få uge 26, men det lod sig desværre ikke gøre.
Højskolen har 60 værelser, med plads til 84 kursister, samt undervisningslokaler med alt teknisk udstyr. Der er teleslynge i spisestuen og i undervisningslokalerne.
Tilmeldingsfrist: Medio oktober 2011
Ved overtegning: Lodtrækning
Besked om tilmeldingen gives medio december 2011

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsens arbejde er foregået efter det koncept, der er udviklet over de seneste år – d.v.s. med udgangspunkt i foreningens aktiviteter, som er nævnt i beretningen. Det betyder – vil den opmærksomme iagttager se – at der i år har været – og er – ekstra arbejde med bl.a. højskolekurset. Formanden rettede en særlig tak til Niels for hans arbejde med højskolekurserne i 2011.

Vi har været repræsenteret ved Agronomforeningens generalforsamling (KB). Bestyrelsen vil gerne rette en tak til DA fordi vi igen i år har tilsagn om tilskud til årsmødet. Johannes P. Christensen kvitterede for takken og oplyste, at Agronomforeningens generalforsamling næste år bliver afviklet 27. april 2012.

Aktivitetsplan for 2011-2012
Højskolekursus på Christianslyst i Sydslesvig 2/10-8/10 2011
Ferie-og studierejse til Indien-Nepal 1/11-13/11 2011
Ferie-og studierejse til Cambodia 7/1-19/1 2012
Højskolekursus på Marielyst, Falster 1/7-7/7 2012
Årsmøde: Dansk Landbrugsmuseum, Gl.Estrup 7/9 2012

Indenfor det næste år arbejdes der på en tur til Dolomitterne.

Afslutning
På Donauturen bad jeg ved rejsens slutning Hans Helge give en karakteristik af turen og dens forløb. 
Jeg tillader mig, at nævne lidt af hans karakteristik, fordi jeg mener den dækker fint over DSA`s eksistensberettigelse.

 1. Vi snakker og vi oplever, når vi er sammen. Det er en rigdom at være sammen med 60 kolleger/venner i en hel uge.

 2. Vi passer på os selv og på hinanden. Vi er optaget af, at alle har det godt og kommer godt hjem.

 3. DSA sørger for, at vi stadig får mulighed for at udvide vores historiske og geografiske horisont.

Fra bestyrelsen vil vi slutte, som vi begyndte, med en tak til foreningens medlemmer for opbakning og deltagelse i årets aktiviteter. Vi ser frem til mange gode kontakter i det nye år, hvor vi må hjælpe hinanden med at få nye medlemmer og gode forslag til indhold i vore aktiviteter.

Jeg vil gerne takke bestyrelseskolleger for godt samarbejde i det forløbne år.

En speciel stor TAK skal lyde til Jens Wulff for sin store indsats som medlem af bestyrelsen i 6 år, de seneste 4 år som sekretær.

Bemærkninger til beretningen:
Johannes P. Christensen takkede for et godt højskoleophold på Christianslyst og Jørgen Skovbæk roste foreningens hjemmeside for format og indhold.

Ad. Pkt. 4. Regnskabsberetning og budget ved kassereren
Karlo Bech forelagde det reviderede regnskab for perioden 1.07.2010 til 30.06.2011. Regnskabet udviste et underskud på kr. 795,- med en egenkapital på kr. 127.155,-. Budgettet for 2011-2012 viste et forventet overskud på kr. 1.000.

Der manglede dog enkelte udgifter der ikke var modtaget til afregning. Dette betød, at regnskabet ville udvise en egenkapital af samme størrelse som sidste år ca. kr. 90.000,-
Kassereren foreslog på bestyrelsens vegne uændret kontingent på kr. 150.-
Regnskabet, budgettet og kontingentet blev godkendt uden bemærkninger.

 

Ad. Pkt. 5. Indkomne forslag
Der forelå ikke noget til dette punkt.

Ad. Pkt. 6. Valg

Bestyrelsen: Niels Elvstrøm og Carsten Christensen blev begge genvalgt.

Som nyt bestyrelsesmedlem blev Ole Kirk valgt
Suppleant: Johannes P. Christensen blev valgt.
Revisor: Anders Frederiksen blev valgt.
Revisorsuppleant: Gerner Larsen blev valgt.
Alle valg blev afsluttet uden modkandidater og med akklamation.

 

Ad. Pkt. 7. Eventuelt
Der var ikke punkter til behandling.

Dirigenten Hans Helge Pedersen takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
Formanden takkede Hans Helge Pedersen for god mødeledelse og for de bragte kommentarer.

Årsmødet:

Årsmødet indledtes med et foredrag af Karsten Fledelius om retsopgøret i eks.-jugoslavien og det tidligere sovjet. Karsten Fledelius kom vidt omkring og rejste bl.a. spørgsmålet om had og retfærdighed vurderet ud fra de aktuelle kristendomsopfattelser i de aktuelle lande.

Spørgsmålet om hvordan de store modsætninger kunne elimineres gennem sameksistens blev belyst. Et fængslende oplæg til videre fundering hos den enkelte.

Efter en dejlig middag fra skolens køkken tog Søren Gade os med på en rejse gennem hans liv. En fængslende, alvorlig men humoristisk gennemgang af hverdagens oplevelser for en ung spirende politiker og senere minister.

Før alle drog hjem var der kaffe og lagkage i kantinen som afslutning på en god og berigende dag, der gav mulighed for at dyrke det sociale fællesskab med venner og gamle kollegaer.

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:

Formand: Poul Agergaard
Næstformand: Niels Elvstrøm
Kasserer: Karlo Bech
Sekretær: Ole Kirk
Rejsearrangør: Carsten Christensen

Referent  Jens Wulff