Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Til medlemmerne   10. august 2011

Referat af møde i bestyrelsen mandag den 11. juli 2011 hos Niels Elvstrøm.

Mødedeltagere: Poul Agergaard (PA), Niels Elvstrøm (NE), Carsten Christensen(CC), Karlo Bech (KB), og Jens Wulff (JW)

For mødet forelå følgende forslag til dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra mødet den 16. marts 2011 på Landbrugsskolen Sjælland.
 3. Årsmøde den 2. september 2011 på Landbrugsskolen Sjælland,
  1. Program
  2. indbydelse
 4. Årsmøde 2012, valg af sted
 5. Højskole 2011 evaluering og Næste højskolekursus efteråret 2011
 6. Højskole 2012, valg af sted
 7. Rejsevirksomheden, programmer og planer
 8. Foreningens økonomi og medlemspleje
  1. Drikkepenge på rejser efter aftale med arrangerende firma
  2. Tilbagebetalingsbetingelser ved for sent afbud, når DSA er arrangør
 9. Næste medlemsudsendelse
 10. Næste bestyrelsesmøde
 11. Eventuelt

Ad. 1.
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 8. a. og b.

Ad. 2.
Referatet fra mødet den 16. marts blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 3.
PA redegjorde for arbejdet med at finde foredragsholder samt indleder til den kulturelle del af årsmødet.
PA melder tilbage til JW senest torsdag den 14. juli om indgåede aftaler for årsmødet.
JW renskriver oplæg til indbydelse og sender dette til CC for udsendelse til alle mailbrugere. (JW´s edb anlæg er ude af funktion).
JW udsender til alle uden mail adresse.
Bestyrelsen godkendte indbydelsen som den foreliggende.

Årsmødet i øvrigt:

 1. JW genopstiller ikke som medlem af bestyrelsen
 2. Hans Helge Pedersen opstilles som bestyrelsens forslag til dirigent.
 3. KB kontakter revisor og revisorsuppleant for at sikre genopstillingen, meddeler JW resultatet ad dette.
 4. Suppleant Erhardt Franzen ønsker ikke genopstilling
 5. Der søges accept fra udpegede kandidater til bestyrelsen og som suppleant.
 6. CC får tid under formandens beretning til et kort indlæg om rejseaktiviteterne.

(Mødet blev genoptaget den 12. juli for at drøfte kontakt til emner som kandidater til bestyrelsen)

Ad. 4.
Som mulig placering af årsmøde fredag den 7. september 2012 blev der peget på Gl. Estrup. 
PA undersøger mulighederne.
Da der næppe er mulighed for overnatning kan der peges på andre lokale muligheder. 
Det tilstræbes, at placeringen kan oplyses på årsmødet.

Ad. 5.
Højskolen 2011 hold 1. blev gennemført efter planen og med megen ros til NE for planlægningen.
Regnskabet for dette kursus var endnu ikke færdigt, men alt tyder på balance i regnskabet.

Der var fortsat enkelte pladser på hold 2. på Christianslyst den 2. – 8. 10 2011.
Dette meddeles medlemmerne ved næste udsendelse.

Ad. 6.
Som mulig placering af højskole i 2012 blev der peget på Marienlyst Seniorhøjskole. KB havde kontakt til skolens forstander der var positiv over for et særarrangement i juni 2012.

Bestyrelsen besluttede, at uge 26 havde 1. prioritet og uge 27. 2. prioritet.
Der søges gennemført et møde på Marienlyst her i efteråret (se pkt. 10 næste møde)

Ad. 7.
CC oplyste, at der til turen til Cambodja kun var 10 tilmeldte. Der skulle være min. 20 for at gennemføre turen.
CC udsender ultimo juli en ny invitation på mail for at søge flere tilmeldinger.

Turen til Indien/ Himalaya var fuldtegnet.
Bestyrelsen besluttede, at der skulle indarbejdes et overhead til foreningens uforudsete udgifter på kr. 100 pr. deltager i alle rejser.
Formålet var, at de enkelte aktiviteter skulle balancere økonomisk.

Ad. 8.
KB gennemgik det udleverede udkast til regnskab for foreningen 2010/11 med status pr. 30.06.2011.

Det forventes, at egenkapitalen vil forblive uændret på ca. 90.000 kr.

 1. Bestyrelsen besluttede, at der skulle etableres kontakt til rejseselskabet for at aftale retningslinjer for drikkepenge på turen. CC sørger for denne kontakt/møde. 
  Det tilstræbes, at information om dette, medtages i rejseprogrammerne.
   
 2. Der resterede endnu aftaler om graden af tilbagebetaling over for de seneste afbud hvor foreningen havde forpligtigelser over for Christianslyst, der skulle modregnes.

Mulige erstatninger fra rejseforsikringer hos de implicerede undersøges.

 

Ad. 9.
Medlemsudsendelser er omtalt under de aktuelle punkter.

Ad. 10.
KB søger at arrangere et bestyrelsesmøde på Marienlyst den 1.9 eller den 2.9 om aftenen. 
Der var evt. mulighed for at overnatte på Marienlyst. det påregnes, at 2 – 3 medlemmer af bestyrelsen deltager.

referent

Jens Wulff