Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Til medlemmerne   6. april 2011

Referat af møde i bestyrelsen onsdag den 16. marts 2011 på Landbrugsskolen Sjælland, Høng

I mødet deltog: Poul Agergaard (PA), Niels Elvstrøm (NE), Carsten Christensen(CC), Karlo Bech (KB), og Jens Wulff (JW).

Der forelå følgende forslag til dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 1. december 2010
 3. Meddelelser fra formand og sekretær.
 4. Gennemgang af program for Årsmøde 2011, 2. september på Landbrugsskolen Sjælland
  1. Mødets program
  2. Generalforsamling, valg af dirigent, valg til bestyrelsen
  3. Kulturindslag og orientering om skolen
  4. Aftaler med skolen
 5. Højskoleopholdet i 2011
 6. Rejseaktiviteter v. Carsten Christensen
 7. Medlems akkvisition og statistik ved sekretæren
 8. Foreningens økonomi ved kassereren.
 9. Planlægning af medlemsudsendelser og aktivitetsplan for 2011/12.
 10. Næste bestyrelsesmøde
 11. Eventuelt

Ad. 1.
Dagsordenen blev godkendt

Ad. 2.
Referatet fra mødet i bestyrelsen onsdag den 1. december blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 3.
De tilknyttede bemærkninger er indføjet under de relevante punkter på dagsordenen.

Ad. 4.

 1. Der var enighed om, at programmet for årsmødet følger samme plan som blev brugt sidste år, med:
  1. Ankomst og kaffe kl. 9.30 – 10.00
  2. Dagens første indlæg kl. 10.00 til 11.15
  3. Pause kl. 11.15 – 11.30
  4. Generalforsamling kl. 11.30 til 12.30, herunder en kort orientering om skolen v. forstander Karl-Åge Hornshøj Poulsen
  5. Frokost kl. 12.30 til 14.00
  6. Dagens 2. indlæg kl. 14.00 – 15.15
  7. Afslutning og kaffe kl. 15.15, herefter hjemrejse.
   Se de til referatet vedlagte “aftaler med skolen”.
 2. Som dirigent på næste årsmøde blev Hans Helge Pedersen foreslået. PA tager kontakt. 
  På valg til bestyrelsen er Carsten Christensen, Niels Elvstrøm og Jens Wulff. Alle modtager genvalg.
 3. PA arbejder videre med forskellige forslag til foredragsholdere.
 4. PA drøfter forslag til kulturelt indslag med Hans Helge Pedersen

Ad. 5.
Højskoleopholdet på Christianslyst blev gennemgået, og deltagerlister udleveret.
Der var enighed om, at holdet i uge 26 suppleres op til 60 deltagere fra den prioriterede udtrækningsliste.
 
Bestyrelsen drøftede den praktiske afvikling af kurset.
Det besluttedes, at NE og PA i fællesskab forestår den praktiske afvikling i uge 26 og NE i uge 40. De bestyrelsesmedlemmer der deltager bistår på forskellige felter.
JW udsender reminder med opdateret deltagerliste lige inden betalingsfristen.
Der var enighed om, at der ved afbud efter betalingsdatoen skal tilbageholde et gebyr på kr. 500,- pr person. Ved afmelding inden betalingsfristen tilbageføres det fulde beløb.
 
Som forslag til valg af højskole i 2012 nævntes Marielyst og Rude Strand. JW undersøger kapacitet m.v. de pågældende steder.
NE har ansvaret for alle aftaler med Christianslyst og indlederne og aftaler særskilt med KB om betaling og andre finansielle forhold.

Ad. 6.
CC gennemgik programmer og vilkår for de kommende rejseaktiviteter.
Turen til/på Donau var fuldtegnet med 62 deltagere. Der blev tilknyttet en dansk rejseleder til turen.
Vilkår og betaling for forplejning under turen blev drøftet, og der var enighed om, at foreningen dækker disse udgifter af det beregnede overhead for rejsen.
CC forelagde program for kommende ture til Himalaya og Cambodja. Disse ture udbydes snarest idet CC sender reviderede oplæg og prisliste til JW der sørger for posteret udsendelse til de medlemmer der ikke har mailadresse. CC sender til alle med mailadresse.
Der var enighed om, at der skulle etableres et system med udbydelse af rejser til oversøgiske mål europæiske rejsemål.

I efteråret 2012 søges en rejse til Italien-Østrig arrangeret m. Henrik K. Christensen som rejseleder.
Forslag til krydstogt i det Filippinske øhav blev omdelt.

Ad. 7.
Jw omdelte medlemsstatistik der viste en lille fremgang i medlemstallet. Alene i de første 2 måneder af 2011 var der indmeldt 10 nye medlemmer.

Ad. 8.
KB orienterede om foreningens økonomi, hvilket blev taget til efterretning.
Bestyrelsen drøftede grænsen for foreningens egenkapital, tilstræbt overskud på rejser, hensættelser og kontingent til foreningen.
Der var enighed om, at der ikke foreslås ændring af kontingentet på det kommende årsmøde.
KB ansøger Dansk Agronomforening om tilskud til næste årsmødes foredrag. I denne forbindelse drøftedes annoncering i agronombladet for dels årsmødet men også mere generelt for medlemshvervning.

Ad. 9.
Den næste medlemsudsendelse vil omfatte tilbud om rejser. Indbydelse til årsmøde forberedes af JW og afstemmes med PA i forhold til indgåede aftaler med foredragsholdere.

Ad. 10.
Næste møde i bestyrelsen blev fastlagt til den 11. – 12. juli 2011. Mødets program planlægges af NE.

Ad. 11.
Foreningens aktivitetsplan med 2 rejser, et højskoleophold og årsmøde bibeholdes. Der var forslag om etablering af mere lokale/nationale aktiviteter som kanotur o.l. hvilket alene blev drøftet. 
JW blev bedt om, at bestyrelsens mobil-numre kom med i hjemmesidens oversigt over bestyrelsen.
JW sørger for opdatering af hjemmesiden med rejserapporter m.v.

Jens Wulff

sekretær