Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Til medlemmerne   1. december 2010

Referat af møde i bestyrelsen onsdag den 1. december 2010 hos Jens Wulff, Ringsted.

I mødet deltog: Poul Agergaard (PA), Niels Elvstrøm (NE), Carsten Christensen(CC), Karlo Bech (KB), og Jens Wulff (JW)

For mødet forelå følgende dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 3. september 2010 og efterfølgende konstituerende møde
      a. Bemærkninger til generalforsamlingens oplæg og spørgsmål fra salen
 2. Meddelelser fra formanden og sekretæren
 3. Plan for årsmøde 2011 på Høng Landbrugsskole/valg til bestyrelsen
 4. Gennemgang af planer og program for kursus på Christianslyst den 26.6 – 2.7.2011
  a. Og gentagelsen i uge 40 (2.10 – 8.10.2011)
 5. Rejseaktiviteter 
  a. Paraguay
  b. Donau
  c. Indien-Nepal
  d. Spørgeskema/kommende planer
 6. Medlemsstatistik og medlemshvervning
 7. Foreningens hjemmeside, indhold og struktur
 8. Foreningens økonomi
 9. Gennemgang af foreningens arkiv
 10. Næste møde i bestyrelsen
 11. Eventuelt

Ad. 1
Referat fra generalforsamlingen og det efterfølgende konstituerende møde blev godkendt uden bemærkninger.
NE anførte, at der burde sættes mere tid af på generalforsamlingen, til orientering og drøftelse af foreningens aktiviteter, ikke mindst rejseprogrammet.

Ad. 2
Der forelå ikke særskilte bemærkninger.

Ad. 3
Det aftaltes, at PA tager kontakt til Høng Landbrugsskole, for at få bekræftet aftalen om afholdelse af årsmøde fredag den 2. september 2011. Kopi af skriftlig bekræftelse sendes til sekretæren.
PA undersøger endvidere ønsket om at afholde næste møde i bestyrelsen på Høng Landbrugsskole, onsdag den 16. marts 2011 kl. 11.30. Mødets hovedformål er, at detailplanlægge årsmødet.
Som foreløbige emner til foredragsholdere nævntes: Per Larsen, Søren Gade, Hanne Bech Hansen og Poul Erik Skammelsen. Bestyrelsen overvejer yderligere forslag.

Ad. 4
NE har ansvaret for alle kontrakter og aftale vedr. Christianslyst og alle oplægsholdere.
Udvælgelsen af deltagere og programmet for højskoleopholdet på Christianslyst blev gennemgået.
JW nævnte, at foreningens revisor Jens Urskov havde udtrukket det nødvendige antal, blandt de tilmeldte, som der ikke var plads til. Lodtrækningen var sket anonymt.
Den forelagte liste blev godkendt med 59 deltagere til opholdet A den 26.06 – 2.07.2011.
12 personer var frivilligt flyttet til opholdet B den 2.10 – 8.10.2011, og 31 udtrukne ville blive tilbudt deltagelse i dette ophold.
Det besluttedes, at JW sender meddelelse til de udtrukne med tilbud om 1. prioritet til ophold B. Med dl. for svar den 15.12.2010.
De der deltager i ophold A meddeles dette med betalingsfrist for den annoncerede kostpris den 2.5.2011 med overførsel til foreningens konto.
Deltagelse i ophold B tilbydes alle pr. mail og ved udsendelse til de uden mailadresse. NE sørger for trykning og udsendelse til disse ca. 60 medlemmer, JW sender labelark m.v. til NE.
PA sender oplæg til “julebrev” til medlemmerne til JW inden 15.12.

Ad. 5
CC redegjorde for rejseaktiviteterne og de kommende planer og nævnte bl.a.

Foråret 2012:
Dolomitterne m. Henrik Kudsk Christensen
Andalusien med Mols Rejser
Polen, Mikolajki søen og Warszawa
Flodkrydstogt Moskva til Sct. Petersborg

For efteråret 2012:
Vestindiske øer og USA østkyst
Srilanka
Japan eller Cuba
Canada

Planen var, at der i januar 2011 udsendes program for turen til Indien og Nepal. Prisen blev ca. 18.000 for de 13 dage. Oplæg fra CC sendes til bestyrelsen.
I maj 2011 udsendes program for forårsrejse i 2012.
CC oplyste videre, at turen til Donau den 6.5 – 15.5.2011 var fuldtegnet med 62 deltagere.
CC sender en kort rapport med ca. 6 billeder til JW med henblik på indføjelse i foreningens hjemmeside.

Ad. 6
NE og PA modtog hvervefolder med henblik på udsendelse til valgte agronom årgange.
JW oplyste, at medlemstallet var gået tilbage i løbet af året med 7 gr. Dødsfald og aldersrelateret udmeldelse.

Ad. 7
JW forelagde planer for revidering af hjemmesidens indhold hvilket blev godkendt.
Der arbejdes videre med sagen.

Ad. 8
KB forelagde oplæg til refusionsaftale for bestyrelsen hvilket blev godkendt. Bilag til referatet)
Nævnte problem med for mange restanter, hvilket sikkert skyldtes, at der i år ikke var udsendt betalingskort til medlemmerne, men henvist til brug af netbank.
KB arbejder videre med rykkerproceduren.

Ad. 9
JW havde fået aftale med Dansk Agronomforening om, at arkivmateriale kunne opbevares der. Dette blev godkendt og JW sørger for transporten.

Ad. 10
Næste møde blev fastsat til onsdag den 16. marts 2011 kl. 11.30 på Høng Landbrugsskole.

Ad. 11
CC forelagde tanken om etablering af andre og kortvarige aktiviteter under foreningens regi. Orienteringen blev taget til efterretning.

Den 1. december 2011

Jens Wulff

sekretær