Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

 

Til medlemmerne   25. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde den 17. august 2010

Mødedeltagere: Poul Agergaard (PA), Niels Elvstrøm (NE), Carsten Christensen(CC), Karlo Bech (KB), og Jens Wulff (JW)

For mødet forelå følgende dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra mødet den 26. april 2010 på Vejlby Landbrugsskole.
 3. Årsmøde den 3. september 2010 på Vejlby Landbrugsskole
 4. Højskole 2010 evaluering og Næste højskolekursus 2011
 5. Rejsevirksomheden, programmer og planer
 6. Foreningens økonomi og medlemspleje
 7. Næste medlemsudsendelse
 8. Næste bestyrelsesmøde
 9. Eventuelt

Ad. pkt. 1
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. pkt. 2
Referatet fra mødet den 26. april 2010 på Vejlby Landbrugsskole, blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. pkt. 3
Det blev vedtaget, at PA kontakter journalist Anders Agger for at bekræfte aftalen om medvirken ved årsmødet med et indlæg om “Den Etiske Linedans” i henhold til programmet.
JW kontakter Forstander Erik Sommer for at bekræfte deltagelse i årsmødet med foredraget “Den som mærker at græsset gror”.
Vejlby har bekræftet, at man råder over højskolesangbogen i den nye udgave. (75 stk, så vi må se lidt hos hinanden).
Arne Nielsen har accepteret at medvirke som dirigent under generalforsamlingen.
KB har ansøgt Dansk Agronomforening om tilskud til foredragsholder.
JW sørger for stemmesedler til en evt. afstemning.

Formandens beretning blev gennemgået. 
Der blev knyttet følgende kommentarer til denne:

 1. Medlemstal – Der opfordres til, at deltagerne tager en hverve brochure og giver denne til et potentielt medlem i bekendtskabskredsen.
 2. Medlemskontakt og information – Medlemmerne skal huske, at rettelser af adresse og mailadresse skal meddeles sekretæren.
 3. JW udarbejder overheads der underbygger beretningen.

Ad. pkt. 4
PA
 gennemgik dette års ophold på Nr. Nissum Seniorhøjskole. Der var alm. tilfredshed med forløbet og skolens faciliteter.
NE gennemgik det foreløbige program for næste års højskoleophold.
(det udleverede oplæg og budget er bilag til dette referat)
På baggrund af skolens og bussens kapacitet, blev det vedtaget, at der kunne deltage 60 personer i dette kursus.
Til programmet blev der knyttet følgende kommentarer og vedtagelser:
PA fungerer som gennemgående kursusleder. Funktioner kan uddelegeres til bestyrelsens medlemmer.
NE udarbejder detailoplæg og sender dette til JW der skriver oplæg til indbydelse.
Tidspunkter og beskrivelser af aktiviteterne indføjes efter oplæg fra NE.
Kurset opbygges som tidligere, begyndende dagen med flaghejsning, morgenmad, derefter morgensamling/morgensang og så programmet. Måske skal lidt gymnastik indlægges efter CD`er fra Hjertesagen.
Næste udsendelse tilstræbes medio oktober, vedlagt indbydelse med dl. For tilmelding den 10. november og svar til tilmeldte ca. 1. december 2010.

Kursets pris blev fastsat til kr. 3950 pr. person. (det skal afklares om der skal differentieres i pris for enkelt/dobbeltværelse.)

NE sender revideret oplæg til JW

Ad. pkt. 5
CC
 gennemgik planerne for kommende rejser.
Følgende blev bragt i forslag, ud over de i beretningen nævnte:
Dolomitterne/Nord Italien i foråret 2012
Masuriske søer i Østpolen
Flodcruise Moskva Sct. Petersborg
Cuba og Vestindiske øer.

CC arbejder videre med forslagene.

Ad. pkt. 6
KB
 omdelte foreløbigt regnskab med en egenkapital pr. 30.06.2010 på kr. 90.510. Regnskabet udviste et forventet overskud på kr. 5.500.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at kontingentet holdes uændret på kr. 150 for det kommende år.

Ad. pkt. 7
Næste udsendelse planlægges gennemført medio oktober 2010. Medlemsudsendelser gennemføres i videst muligt omfang som mail korrespondance.

Ad. 8
Næste møde i bestyrelsen afholdes onsdag den 1. december 2010 hos Jens Wulff, Bjergbakken 19, Ringsted. Meddelelse om transport, tid og dagsorden vil tilgå senere.

Ad. pkt. 9
Tak til Ellen og Poul for et par gode og udbytterige dage i Ringkøbing.

Ringsted

Den 19. august 2010

Jens Wulff