Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Til medlemmerne   24. septemter 2010

Referat af generalforsamlingen fredag den 3. september 2010 på Vejlby Landbrugsskole.

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af stemmetællere og dirigent
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden
 4. Regnskabsberetning og budget ved kassereren
 5. Indkomne forslag
 6. Valg
    Bestyrelsen
    På valg er: Poul Agergaard (villig til genvalg)
    Karlo Bech (villig til genvalg)
    Suppleant til bestyrelsen: 
    
  Erhardt Franzen (villig til genvalg)
    Revisor: 
    
  På valg er Jens Jensen (villig til genvalg)
    Revisorsuppleant:
    På valg er Anders Frederiksen(villig til genvalg)
    Bestyrelsen foreslår genvalg af Poul Agergaard og Karlo Bech, samt genvalg af Erhardt Franzen som suppleant til bestyrelsen og genvalg af revisor Jens Jensen og genvalg af revisorsuppleant Anders Frederiksen.
 7. Eventuelt
   

 

Ad. Pkt. 1. Velkomst ved formanden

Poul Agergaard bød velkommen og oplyste, at der var 135 deltagere tilmeldt, fordelt på 77 aktive og 58 ledsagere og passive medlemmer.

Ad. Pkt. 2. Valg af stemmetællere og dirigent

Som stemmetællere valgtes Hans Helge Pedersen og Mogens Lemonius
Som dirigent valgtes Arne Nielsen.

Ad. Pkt. 3. Bestyrelsens beretning ved formanden.

Bestyrelsen i Danske Senior Agronomer vil gerne indlede vores årsberetning med en varm tak til vore medlemmer, for den opbakning I giver foreningen i årets løb ved at deltage i de arrangementer, vi tilrettelægger. Og ikke mindst ved aktivt og positivt at medvirke til, at arrangementerne bliver gode oplevelser for os alle.
Vort formål er kort beskrevet i vedtægternes par.2 – “at fremme samarbejde om fælles seniorinteresser ved at arrangere kulturelle – og landbrugsorienterede senioraktiviteter”.
Det gør vi så i form af ture til udlandet og højskoleophold.
Paragraffen er siden starten i 1988 blevet gradbøjet i retning af mindre faglighed.
Forhåbentlig i overensstemmelse med Jeres ønsker herom.
Skal kursen ændres hører vi gerne herom i dag – eller ved anden lejlighed.

Medlemstal: Vort medlemstal er stabilt på omkring 350.
Vi håber vi i fællesskab kan holde niveauet. Derfor opfordrer vi Jer til at tage et par hvervebrochurer med til brug ved passende lejlighed.
Brochuren kan også fås i større antal, hvis man f.eks. bliver involveret i jubilæumsaktiviteter el. lign.
Vi vil i bestyrelsen gøre en målrettet indsats ved henvendelse til specifikke årgange.

Rejseaktiviteter:

Afviklede rejser: Efteråret 2009:
Den planlagte rejse til Normandiet måtte som bekendt aflyses p.g.a. for få tilmeldte.
Foreningen udbød i stedet i samarbejde med DaGama Travel en rejse til Beijing i Kina.
Det blev en stor succes med i alt 46 deltagere fordelt på 2 rejsehold.
Rejsen var billig, idet den kun kostede 8.800 kr. Hotelstandarden var god, og turens indhold var både omfattende og varieret og med særdeles kyndige og engagerede guides.

Foråret 2010
På Toscana/Elba turen i 2009 måtte vi p.g.a. overtegning sige nej til 20 medlemmer. De blev lovet en tilsvarende tur i foråret 2010 – og det lykkedes.
Omkring 1. maj gennemførte 39 senioragronomer/ledsagere en rundrejse i Toscana og på Elba under kyndig ledsagelse af vores velkendte Italien-specialist Henrik Christiansen fra Best Travel.
Billeder fra – og beskrivelse af rejserne kan findes på foreningens hjemmeside: www.senioragronomer.dk

Rejser i det kommende år:

Efteråret 2010
Rejsen går til Paraguay og er arrangeret i samarbejde med Paraguay-Rejser.
Der er 36 på listen og der er mulighed for yderligere 2 deltagere. Rejsen koster 17.900 kr., hvilket er meget billig for det omfattende program. Rejse afvikles i perioden fra 6/11 til 23/11 
Fra starten var listen overtegnet, men der blev skaffet plads til de overskydende på en anden rejse, som består af et andet hold med 6 senioragronomer iblandt.

Forår og efterår 2011:
I efteråret 2009 udsendte bestyrelsens rejseansvarlige, Carsten Christensen, et spørgeskema vedrørende ønsker til rejser i henholdsvis forår og efterår 2011.
Skemaet blev udsendt til de 280 medlemmer der har e-mail adresse (ud af 350 medlemmer totalt).
Der var 3 forslag til forårsrejser og 2 forslag til efterårsrejser.
Desværre var der kun 30 medlemmer, der svarede på spørgeskemaet og der var kun et par alternative forslag.

Resultatet blev, at der i foråret 2011, (6/5-15/5) i samarbejde med Ruby Rejser, er arrangeret cykelkrydstogt på Donau med 54 deltagere.
Der er ikke plads til flere, men der er til gengæld heller ingen på venteliste, så der kan være en mulighed for at komme med, hvis der kommer frameldinger.
I efteråret 2011 vil der blive arrangeret en rejse til Indien-Nepal.
Rejsebeskrivelse og tilmeldingsskema vil blive udsendt i løbet af vinteren – og de medlemmer der ikke har e-mail vil naturligvis fortsat få materialet tilsendt med alm. post.

Senere rejser:
I løbet af året vil der blive udsendt spørgeskema for rejseønsker i 2012.
Skemaet bliver kun udsendt med e-mail, idet det gennem årene har vist sig, at de medlemmer der rejser stort set alle har e-mail.
De medlemmer der ikke har e-mail og som ønsker at bidrage med forslag til rejsemål må således henvende sig direkte til bestyrelsen.

Højskolekursus
Foreningens højskolekursus var i år arrangeret i samarbejde med Seniorhøjskolen i Nr.Nissum.
Kursets titel: Sommerhøjskole – Limfjorden og Vesterhavet. Kulturen, naturen og de gode historier.
73 af vore medlemmer (inkl. ledsagere) havde besluttet at investere tid og penge i en uges ophold i “udkants Danmark” i juni måned.
Jeg er overbevist om, at jeg har alle deltagere bag mig, når jeg giver Seniorhøjskolen topkarakter på samtlige parametre man kan måle på. Forplejning, Bofaciliteter, Opholdsfaciliteter og Svømmepøl inkl. instruktion i vandgymnastik.
Sidst men ikke mindst den helstøbte og sammenhængende indsats, der blev leveret af staben på højskolen.
Jer der ikke var med på kurset har her i formiddag været vidne til den høje standard på skolen via foredraget af den daværende forstander Erik Sommer.
Udover det talte ord benyttede vi også den fantastiske vestjyske natur med ekskursioner til Klosterheden, Thyborøn, Agger Tange, Thy Nationalpark m.m., ligesom vi også besøgte Lodbjerg og Vestervig kirke.

Personlig synes jeg det var en gevinst, at det lykkedes os, at få den kendte landmand og organisationsmand Esben Oddershede til at fortælle om landbrugets holdning til og rolle i tilblivelsen af Thy Nationalpark.
Esben Oddershede var landboforeningsformand da planerne herom diskuteredes og han var medlem af styregruppen, der formulerede det endelige “regelsæt” for områdets anvendelse, herunder landbrugets rolle heri.

Sammenfattende må vi i bestyrelsen erkende, at det bliver svært at leve op til standarden på Seniorhøjskolen – men vi prøver!

Næste års højskolekursus
For første gang i historien – (tror jeg nok) kan vi ved årsmødet præsentere et komplet program for næste års højskolekursus.
Sted: Christianslyst kursuscenter i Süderbrarup i Sydslesvig.
Tidspkt.: 26/6-2/7 2011
Titel: Slesvig før og nu
OPLEV DET HISTORISKE SLESVIG GENNEM FORTÆLLING OG AKTUELLE BERETNINGER, SAMT VED SELVSYN PÅ EKSKURSIONER LEDET AF LOKALE EKSPERTER.
Klik her for at hente det detaljerede program
Som indledere/guider kan nævnes:
   Flemming Meyer – medl. Af landdagen i Kiel
   Eva Kjær Hansen –MF
   Keld Hillingsø – Generalløjtnant
   Samt en række lokale kræfter, bl. a. Filt Jensen –Forstander på Gråsten landbrugsskole og MF’er
Ide fra start – og nu det færdige program kan vi takke vores ihærdige næstformand Niels Elvstrøm for. 
Af praktiske grunde(største mulige bus) er vi nødsaget til at sætte en grænse ved 60 deltagere.
Tilmeldingsfrist: 15/11
Ved overtegning: Lodtrækning. Besked meddeles alle ca. 1/12
Besøg hjemmesiden www.christianslyst.de  for yderligere information om stedet.

Foreningens medlemskontakt og information
Som det vil fremgå af regnskabet om lidt har vi fortsat udviklingen i retning af, at spare porto og arbejde ved at bruge internettet i stigende grad. De få medlemsbreve vi har sendt ud, har vi valgt at sende, hvor det var mest hensigtsmæssigt i forhold til at gøre opmærksom på rejser og møder. Vi vil gerne understrege, at der ikke bliver ændret på den praksis, at tilbud om aktiviteter fortsat sendes ud pr. brev.
Vi har i bestyrelsen (synes vi selv) gjort en rimelig indsats, for at fremskaffe medlemmernes e-mail adr. Vi er som tidligere nævnt oppe på at have 280 e-mail adr. ud af 350 medlemmer.
Vi vil gerne opfordre til, at vi sekretæren får besked, hvis man får ny mail adr.

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsens arbejde er foregået efter det koncept, der er udviklet over de seneste år. D.v.s. det er med udgangspunkt i foreningens aktiviteter, som er nævnt i beretningen. 
Sekretær og webmaster bestræber sig på, hurtigt at lægge informationer ud på hjemmesiden. Vi vil opfordre Jer til en gang imellem, hvor I alligevel sidder ved computeren at besøge hjemmesiden for at holde Jer opdateret.
Adr. er www.senioragronomer.dk 
Vi har været repræsenteret ved Agronomforeningens generalforsamling v. Jens Wulff.
Bestyrelsen vil gerne her rette en tak for tilsagn fra Agronomforeningen om tilskud til årsmødet igen i år.
Om et øjeblik vil Johs. Kristensen der er medlem af bestyrelsen i Dansk Agronomforening, kort redegøre for nogle organisatoriske ændringer i foreningsregi.

Aktivitetsplan for 2010/2011
Ferie- og studierejse til Paraguay 6/11-23/11 2010
Cykelkrydstogt på Donau 6/5 – 15/5 2011
Højskolekursus på Christianslyst i Sydslesvig 26/6 – 2/7 2011
Årsmøde på Høng Landbrugsskole fredag d. 2/9 – 2011
Efterårets ferie- og studierejse: Der arbejdes på en tur til Indien-Nepal.

Afslutning
Fra bestyrelsen vil vi slutte, som vi begyndte, med en tak til foreningens medlemmer for opbakning og deltagelse i årets aktiviteter. Vi glæder os til mange gode kontakter i det nye år, hvor vi forhåbentlig kan hjælpe hinanden med at få nye medlemmer og få gode forslag til foreningens videre arbejde.
Jeg vil gerne takke bestyrelseskolleger for godt samarbejde i det forløbne år.
Efter enkelte bemærkninger fra medlemmerne, til især rejseaktiviteterne, blev beretningen godkendt.

Ad. Pkt. 4. Regnskabsberetning og budget ved kassereren
Karlo Bech forelagde det reviderede regnskab for perioden 1.07.2009 til 30.06.2010. Regnskabet udviste et overskud på kr. 5.503,- med en egenkapital på kr. 90.510,-. Budgettet for 2010-2011viste et forventet overskud på kr. 1.000.
Kassereren foreslog på bestyrelsens vegne uændret kontingent på kr. 150.-
Regnskabet, budgettet og kontingentet blev godkendt uden bemærkninger.
 

Ad. Pkt. 5. Indkomne forslag
Der forelå ikke noget til dette punkt.

Ad. Pkt. 6. Valg 
  Bestyrelsen: 
Poul Agergaard og Karlo Bech blev begge genvalgt.
  Suppleant: Erhardt Franzen blev genvalgt.
  Revisor: Jens Jensen blev genvalgt.
  Revisorsuppleant: Anders Frederiksen blev genvalgt.
  Alle valg blev afsluttet uden modkandidater og med akklamation.

Ad. Pkt. 7. Eventuelt
Der var ikke punkter til behandling.

Dirigenten Arne Nielsen takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
Formanden takkede Arne Nielsen for god mødeledelse og for de bragte kommentarer.
Og gav derefter ordet til Johs. Christensen for en orientering om Dansk Agronomforening.

Johs. Christensen oplyste, at alle fagforeningspolitiske aktiviteter nu var henlagt til Jordbrugs Akademikernes forening. Omtalte videre nogle af de aktiviteter som DA havde gennemført i det forløbne år, ikke mindst en mentorordning som var etableret til støtte for arbejdsledige agronomer.
Formanden gav derefter ordet til forstander Thomas Bent Andersen, Vejlby Landbrugsskole, for en orientering om den nye struktur i agronomuddannelsen og de områder i denne som Vejlby Landbrugsskole, varetog.

 

Årsmødet:
Efter ankomst og en velfortjent kop kaffe var der tid til at hilse på bekendte fra studietiden, rejser eller ophold på højskole. Det sociale samvær har altid haft en stor betydning i sammenhæng med foreningens årsmøder.
Første punkt var foredrag af Erik Sommer, tidligere forstander på seniorhøjskolen i Nr. Nissum, om “Den som mærker, at græsset gror” – højskolefortællinger og sange.
Erik Sommer er kendt som komponist til flere af sangene i højskolesangbogen og den nye salmebog.
En medrivende og munter fortælling som blev godt modtaget.
Efter generalforsamling og frokost, var der foredrag af den kendte TV journalist Anders Agger om “Den Etiske linedans”. Ligeledes et godt og medrivende indlæg om de etiske overvejelser som han som journalist måtte gøre sig før der på klippebordet blev skabt den offentlige version af udsendelserne. 
Årsmødet sluttede med kaffebord inden alle drog hver til sit.

Referent Jens Wulff

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:

Formand: Poul Agergaard
Næstformand: Niels Elvstrøm
Kasserer: Karlo Bech
Sekretær: Jens Wulff
Rejsearrangør: Carsten Christensen

Næste møde i bestyrelsen afholdes onsdag den 1. december 2010 i Ringsted.