Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Til medlemmerne   1. februar 2010

Referat af bestyrelsesmøde den 22. januar 2010 hos Niels Elvstrøm, Harlev.

Mødedeltagere: Poul Agergaard (PA), Niels Elvstrøm (NE), Carsten Christensen (CC), Karlo Bech (KB), og Jens Wulff (JW)

 

For mødet forelå følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. juli 2009 hos Carsten og

Generalforsamlingen den 4. september 2009 på Dalum Landbrugsskole.

3. Årsmødet den 3. sept. 2010 på Vejlby Landbrugsskole

a. Mødets forløb

b. Generalforsamlingen – bl. a. valg af dirigent.

c. kulturindslag + orientering om skolen.

d. Aftaler og møde med Vejlby om priser m.v.

4. Sted for årsmødet fredag den 2. sept. 2011 og foreløbigt program

5. Status på højskolekursus i uge 24/25 på Nr. Nissum

6. Status for rejse: Toscana-Elba 27.4. til 4.5. 2010

Næste rejse ?

7. Medlemshvervning og medlemsstatistik

8. Foreningens økonomi

9. Næste medlemsudsendelse

10. Næste bestyrelsesmøde

11. Evt.

PO rettede en varm tak til værtsparet for den gode modtagelse

 

Ad. 1.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
 

Ad. 2.

Referatet fra mødet den 30. juli og generalforsamlingen den 4. september blev godkendt uden bemærkninger.
 

Ad. 3.

 

  1. Der var enighed om, at mødets struktur med alle som deltagere i samme møde skulle fastholdes.
  2. I god tid, inden det kommende årsmøde, tager JW kontakt for at sikre varetagelse af dirigent jobbet.
  3. KB fremsender ansøgning til Dansk Agronomforening om tilskud til Årsmødets foredragsholder.

Der søges en nøgleperson til at orientere om den nye agronomuddannelse. PA tager kontakt.Til det underholdende element søger JW kontakt til forfatteren Bjarne Nielsen, Brovst, Anders Agger, en lokal kriminalass.(NE sender reference til JW), den Jyske Opera eller Christian Mejdahl.

JW tager kontakt til Vejlby Landboskole med henblik på at arrangere et møde i marts-april for at forhandle endelige vilkår for årsmødet. Prisniveau som i 2009 tilstræbes.

 
Ad. 4.

JW søger at udfærdige en liste over placeringen af tidligere årsmøder.

PA undersøger mulighederne for afholdelse af årsmøde 2011 på Sjælland –Vilvorde.
 

Ad. 5.

Der er 78 tilmeldt til årets højskolekursus.

PA byder velkommen og orienterer om DSA medlemmernes deltagelse. 
 

Ad. 6.

CC oplyste, at der var problemerne med flyvetiderne der var meddelt de 41 deltagere i turen til Toscana. De nye tider meddeles snarest. Det betød bl.a., at der ikke kunne opnås forbindelse med fly til jylland når gruppen ankom til København.

JW sørger for navneskilte til deltagerne.

CC orienterede om planerne for en tur til Sydamerika – Argentina. Prisen lå fra 24.000 til 28.000 kr for hhv. Albatros og Dagama.

PA argumenterede for en tur til Paraguay pris ca. 17.000 kr.

CC og PA arbejder videre med rejsen der planlægges til november måned.

Program forventes udsendt i uge 7-8.
 

Ad. 7.

JW redigerer brochuren til medlemshvervning.

NE søger at skaffe navne på årgangene 68 – 70 og PA på årgangene 71 – 73 med henblik på medlemshvervning.
 

Ad. 8.

KB orienterede om foreningens økonomi og rejsernes overhead.
 

Ad. 9.

Udsendelse vedr. næste årsmøde tilstræbes gennemført i uge 23.
 

Ad. 10.

Næste møde i bestyrelsen bliver mødet på Vejlby Landbrugsskole.
 

Ad. 11.

Der forelå ikke punkter til eventuelt.
 

PA takkede NE for værtskabet

Referent Jens Wulff