Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Til medlemmerne   19. september 2007

Bestyrelsens skriftlige beretning for året 2006 – 2007
– og aktivitetsplan for året 2007-08

På bestyrelsens vegne er det mig en stor glæde at kunne forelægge beretning om endnu et meget aktivt år i foreningen Danske Senior Agronomer. Aktiviteterne i det forgangne år er jo passé, så derfor skal vi ikke bruge hele tiden på dem, men en omtale synes vi dog af forskellige grunde også er rimelig på denne general-forsamling.

Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år er alt andet lige mere interessant, og i år kan vi give en lidt mere detaljeret omtale af forslagene, end vi plejer at kunne.

Bestyrelsen er meget taknemlige for den store opbakning medlemmerne har vist til vore arrangementer. Det gælder både rejserne, årsmødet på Bygholm Landbrugsskole og højskole ugen på Uldum Højskole.

 

Medlemstallet

I en længere årrække har vi kunnet meddele om et stadigt stigende antal medlemmer. Det kan vi ikke længere. I det forløbne år har vi dog heller ikke, som tidligere, henvendt os til en hel kandidat årgang, fordi vi havde en fornemmelse af, at vi, om man så må sige, “var kommet lidt foran”. Men det betyder på den anden side ikke, at vi intet har foretaget os for at gøre opmærksom på vores eksistens.

Når vi bemærker at en agronom, som ikke er medlem, påbegynder den 3. alder, tillader vi os at sende en lille hilsen. Det er naturligvis en ret usikker metode, da ikke alt meddeles i dagspressen eller tilsvarende steder. Men det betyder trods alt en lille medlemstilgang, der dog i år er opvejet af afgang af naturlige årsager. Medlemsstatistikken viser dette.

 

Højskole ugen

Ugen på Uldum Højskole var en stor succes, ikke mindst takket være en overordentlig stærk medleven fra forstander Kurt Villumsen og de andre meget inspirerende lærere, som deltog aktivt i hele forløbet. Det var en stærk kontrast til et af vore tidligere højskoleophold, hvor vi simpelthen slet ikke mødte forstanderen. På den anden side understreger disse oplevelser jo netop en af vore begrundelser for at skifte imellem højskolerne. Højskoler er forskellige – tak og lov for det.

Fra Danske Senior Agronomer deltog vi 77, hvortil kom ca. 15 andre deltagere, så højskolen var helt fyldt. Vi kan godt forstå, at vi altid føler os meget velkomne, når vi ved planlægningsmøderne lover skolerne, at vi nok fylder skolen den uge!

 

Rejserne

I år synes vi, det er rimeligt at omtale de gennemførte rejser lidt mere udførligt end de foregående år, fordi begge rejsearrangementer løb ind i uforudsete ændringer. Ændringerne fik for begge rejsers vedkommende nogle konsekvenser, men takket være stor forståelse fra alle tilmeldte, kunne begge rejser gennemføres efter de ændrede programmer.

Skotland
For turen til Skotland 3/6 – 10/6 bestod ændringerne i, at Flyselskaber Sterling Air pludselig meddelte, at man indstillede flyvningerne til Edingburgh. Det skete efter lang tids ulidelig venten på bekræftelse af billet reservationerne. Det betød, at vi måtte se os om efter andre muligheder, og valget faldt på KLM, som via Amsterdam bragte de 40 tilmeldte til Edingburgh.

Der var dog den positive effekt af ændringen, at deltagerne frit kunne vælge imellem at rejse ud fra Billund eller København. Den negative effekt var en fordyrelse af turen.

Det sidste finder jeg som rejseleder på turen meget beklageligt, men det er min opfattelse, at de 40, som deltog, fik en rigtig god oplevelse på rundrejsen i det skønne Skotland. Ikke mindst i højlandet og på øen Skye havde vi et fantastisk godt vejr.

Grønland
Hvad angår turen til Grønland husker mange sikkert, at vi på årsmødet i 2006 annoncerede, at der med generalforsamlingsreferatet ville følge et spørgeskema om interessen for at deltage i en tur til Grønland. Resultatet af denne forundersøgelse viste stor interesse, selvom turen var temmelig dyr.

Bestyrelsen bad derfor Søren Krabbe Olesen om at fortsætte arbejdet med tilrettelæggelse af programmet. Da tilmeldingerne var i hus, stod Søren så med et luksusproblem, for der var flere tilmeldte, end der var pladser til ifølge det udbudte program.

En dublering blev næsten aftalt, men så kom rejsebureauet Albatros med et forslag om at ændre turen fra at være næsten helt landbaseret med overnatning på vandrehjem/sømandshjem/hoteller i Søndre Strømfjord/Holsteinborg/Jacobshavn til i stedet at være et krydstogt. Det ville foregå op langs vestkysten og med besøg i de samme byer plus Godhavn på Disko øen og dertil flere bygder, som besøgtes med landgang via store gummibåde.

Forslaget betød, at alle tilmeldte kunne være med på samme tur, og at vi havde det ikke særligt store skib helt for os selv, samt at man havde sin egen kahyt med alle faciliteter på hele turen. Altså ingen hotelflytninger samt ind- og udcheckninger i lufthavne og prisen var uændret. Ja, den var nærmest lidt billigere, for nu var rejsen med helpension.

Det var naturligvis nødvendigt at sende et brev til alle tilmeldte, med anmodning om stillingtagen til forslaget. Det blev godkendt og turen blev en meget, meget stor oplevelse for alle.

Den største oplevelse blev nok for de fleste en grill-lunch på agterdækket med 20 gr. i skyggen og klart solskin, havblik og skibet sejlende stille rundt mindre end 1000 m fra Iqip Sermia bræen, hvor vi kunne se kælvninger, der lød som et bedre dansk tordenvejr.

Det var en stor gruppe, 48 deltagere, men takket være de to gange Søren, guiden fra Albatros hed nemlig også Søren og var ligeledes en meget kompetent guide, gennemførtes turen på en helt fremragende måde. Vi oplevede meget og fik mange informationer.

Storbyrejser
På de spørge- og forslagsskemaer, som vi bruger ved rejsernes afslutning, har vi i år spurgt til interessen for evt. at arrangere rejser til storbyer. Vi kan oplyse, at interessen har været så lille, at vi har besluttet ikke direkte at arrangere sådanne rejser. Det udelukker ikke, at besøg i en storby kan indgå i en rejse, som det senere vil fremgå. Et af problemerne ved storbyture er jo også, at de typisk stiller særligt store krav til deltagernes mobilitet.

 

Dansk Agronomforening

Som det blev omtalt på årsmødet i fjor på Bygholm Landbrugsskole, fik vi dengang et tilskud til årsmødeprogrammet fra Dansk Agronomforening på 7000 kr. Det var vi meget taknemlig for, og vi har igen i år søgt om et bidrag.

Vi er meget glade for at kunne meddele generalforsamlingen, at DA igen har været meget velvillig indstillet, og har bevilget et tilskud på 12.000 kr. vedrørende omkostningerne ved eftermiddagens program i dag.

Bestyrelsen for DA har meddelt os, at man ikke kan støtte programpunkter for ledsagere, hvilket vi i grunden finder helt rimeligt. Vi vil dog stadigt meget. meget gerne have dem med, så det betaler vi selv!

På generalforsamlingens vegne vil jeg bede Ove Højlund Mortensen tage en tak med hjem for bidraget, og jeg kan vist godt afsløre, at vi sikkert nok kan finde på at sende en ansøgning igen næste år.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i det forløbne år holdt det efterhånden sædvanlige antal møder og udsendt medlemsorienteringer pr. post som vanligt. Det vil sige referatet m.m. efter generalforsamlingen samt ikke mindst vor mere omfattende nytårshilsen med rejseprogrammerne.

På hjemmesiden lægges også kortfattede referater af bestyrelsesmøderne, beskrivelse af turenes forløb med billeder samt naturligvis orientering om de kommende arrangementer.

Et enkelt af de emner, vi har drøftet i bestyrelsen fortjener en kort omtale her. Det drejer sig om spørgsmålet om den forbedrede årsoversigt fra PJD, vi føler blev stillet os i udsigt, da vi for knapt 2 år siden havde et møde med pensionskassen, efter at der her på generalforsamlingen blev rejst kritik af informationsniveauet.

Det eneste vi modtog ved årsskiftet var en orientering om årsreguleringen af pensionen.

Vi sendte derefter brev, hvori der blev gjort opmærksom på, at vi ikke opfattede dette som en egentlig årsoversigt.

PJDs direktør, Niels Erik Eberhard har siden telefonisk begrundet den manglende årsopgørelse med, at saldoen selvsagt ville blive negativ, hvis medlemmet overstiger den gennemsnitlige pensioneringsalder, og at man oplever at nogle “jyske” advokater kræver at få restsaldoen udbetalt ved dødsfald.!!!!

Der står sagen så i øjeblikket, men vi har vedtaget at lade os repræsentere ved fremtidige generalforsamlinger i PJD

Hvad angår bestyrelsens sammensætning overtog Søren Krabbe Olesen sidste år Johannes Rosendahls job som rejsearrangør. Deltagerne i turen til Grønland er givetvis helt overbeviste om, at vi i ham har fået en yderst kompetent afløser for Johannes. Jeg vil gerne her afsløre, at Søren forhandlede meget pæne rabatter hjem, som kom deltagerne til gode, da det lidt utiltalende system med drikkepenge til besætningen skulle gøres op.

Desværre kan Søren ikke være til stede i dag grundet sygdom, men vi skylder ham en stor tak for hans indsats.

Igen i år står i overfor et skifte i bestyrelsen, idet Tage Enevoldsen efter 10 års meget stor indsats som foreningens sekretær ønsker sig afløst. Tage har (godt hjulpet af Grete) taget en meget stor tørn i denne periode, hvor foreningens medlemstal er tredoblet, og han har bygget et meget effektivt medlemskartotek op.

 

Foreningens hjemmeside

Foreningens hjemmeside er nu vel indarbejdet, og det er bestyrelsens opfattelse, at ganske mange bruger den. I årets løb har vi tilføjet flere link, så hjemmesiden er blevet endnu mere alsidig. Det drejer sig om link til Pensionskassen, Dansk Agronomforening samt flere hjemmesider indenfor det ældrepolitiske område.

Til dette årsmøde har rigtig mange af deltagerne meldt sig ved hjælp af hjemmesiden. Men vi hører meget gerne kommentarer og forslag til flere forbedringer.

I den forbindelse er det os magtpåliggende at understrege, at tilmeldinger til turene ikke kan modtages før efter nytårsbrevet er udsendt. Det er jo også først ved denne lejlighed programmet foreligger, så man har et detaljeret kendskab til turenes indhold.

Denne fremgangsmåde er simpelthen den eneste, på hvilken vi kan stille alle medlemmer helt lige. Der er hvert år enkelte, som, når man har fået kendskab til rejseforslagene, f. eks. her på generalforsamlingen, prøver at lægge en billet ind. Men det er altså “spildte guds ord på Balle Lars” – for nu at bruge et velkendt gammelt citat

Bestyrelsen er blevet opfordret til at overveje en anden måde at tilmelde sig til turene på og Søren Krabbe Olesen har også efter sin premiere som rejsearrangør overvejet det samme.

Vi har derfor besluttet at forsøge med skriftlig tilmelding. Med rejseprogrammerne sammen med vort sædvanlige nytårsbrev vil følge et tilmeldingsskema, som bedes udfyldt og indsendt inden en oplyst dato. Skulle en rejse blive overtegnet, må en lodtrækning afgøre, hvilke der kommer på ventelisten.

 

Aktivitetsplan for næste år

Bestyrelsens forslag til foreningens aktiviteter i det kommende år omfatter følgende:

14. – 24. april og 28. april – 8. maj 2 ens ture til Rom og Sicilien under titlen:

KULTURREJSE FOR LIVSNYDERE I DET LUNE FORÅR

Disse to ture er ens, og vi udbyder dem samlet, fordi vi tror på, at der vil være meget stor interesse, så begge kan gennemføres. Turene er med helpension, gode hoteller, og med vor gode lokalkendte rejseleder fra turen til Toscana i fjor, Henrik Kusk Christiansen. Turen tilbage fra Sicilien til fastlandet foregår med et krydstogtskib til Napoli. For begge ture gælder, at man frit kan vælge, om man vil rejse fra København eller Billund, idet Sterling flyver til Rom nogenlunde samtidigt fra begge destinationer. Prisen for de 11 dage er meget rimelig, ca. 13.000 kr.

 

15. – 21. juni højskole kursus på Vallekilde højskole under titlen:

HISTORIE OG KUNST I SOLENS RIGE

Når vi allerede nu kan afsløre temaet for højskole ugen er forklaringen, at det planlæggende møde allerede blev afholdt i sidste uge, da bestyrelsen var samlet i Odsherred. Programmet vil i en kortfattet form sammen med tilmeldingsskema blive udsendt af højskolen til alle vore medlemmer i november som sædvanligt.

 

Fredag den 5. september årsmøde på Grindsted Landbrugsskole

 

I efteråret 2008 forventer vi at gennemføre endnu en ferie og studietur.

Hvor denne tur vil gå hen er endnu ikke afklaret. På vort bestyrelsesmøde i sidste uge udsatte vi beslutningen herom til det kommende møde, som er planlagt til den 19. oktober, hvor vi forventer igen at have Søren Krabbe Olesen med. Men vi kan godt afsløre, at vi har modtaget et forslag til en tur i Sydafrika fra Albatros rejsebureau, som også arrangerede turen til Grønland. Turen er på 13 dage med besøg i Kruger Nationalpark, Safari, naturoplevelser, vinområder m. m. Den kan gennemføres for ca. samme pris som turen til Grønland. Også vedrørende denne mulighed hører vi meget gerne kommentarer.

 

Afslutning

Som afslutning vil vi fra bestyrelsens side rette en varm tak til medlemmerne for den store opbakning i yder til foreningens arrangementer. Den store tilslutning medfører jo en endnu større oplevelse for alle. Tak for det.

Til mine kolleger i bestyrelsen vil jeg rette en stor tak for det gode samarbejde vi også i år har haft. Tak for hyggelige bestyrelsesmøder med gode evner til at få truffet de nødvendige beslutninger.

Tak til de ikke golfspillende medlemmer for at de i det mindste mobiliserer lidt overbærenhed en gang imellem.

Arne Nielsen, fmd.